Hoek Logo
WATERPOST, Jaargang 6, nummer 3, oktober 2015

Jubileumbijeenkomst Waterproef 10 jaar

Donderdagmiddag 11 september stond in het teken van de viering van het 10-jarig jubileum van Waterproef. Zo’n 60 genodigden werden op deze stralende middag welkom geheten door directeur Rudolph Melis. Wij geven u hier zijn integrale tekst.

Dames en heren,
Van Harte welkom bij de viering van het 10 jarig jubileum van Waterproef. Het is een prachtige dag en het was daardoor moeilijk om u hier in de feesttent te krijgen.
Ik ga u niet vermoeien met een historische schets. Maar ik ontkom niet aan een paar kleine dingetjes. Medio 2003 kreeg KPMG de opdracht om toekomstmodellen te onderzoeken voor de laboratoria in Amsterdam en Edam. Het laat zich raden, er kwamen 3 modellen uit:

 1. Een gezamenlijk laboratorium in Edam
 2. Een gezamenlijk laboratorium in Amsterdam
 3. Het handhaven van beide laboratoria, maar dan wel met verdergaande specialisatie.

Er is uiteindelijk voor gekozen om één laboratorium in Edam te vestigen. Daar moest wel wat voor gebeuren. Er moest onder andere een flink stuk bijgebouwd worden om voldoende ruimte te krijgen voor alle medewerkers en de apparatuur. De stichtingsakte is weliswaar getekend in november 2004, maar voor ons was 1 januari 2005 pas echt hèt moment. Nu lijkt 10 jaar niet zo heel lang voor een organisatie maar er is wel het nodige gebeurd.
U kunt zich voorstellen dat wanneer twee laboratoria met ieder een eigen cultuur bij elkaar komen het best veel energie kost om daar één goedlopende organisatie van te maken. U mag het weten: daar is dus heel veel energie ingestopt.

Maar de wereld verandert doorlopend en in 2011 was er al een studie naar een mogelijkheid om te fuseren met de Noord-Nederlandse waterschapslaboratoria. Vervolgens een studie naar mogelijkheden om samen te gaan met het laboratorium van Wetterskip Fryslân en uiteindelijk als klap op de vuurpijl het grote fusieonderzoek met HWL – welkom Marcel Tielemans - waar we bijna 3 jaar intensief aan hebben gewerkt, maar waar het door belastingtechnische redenen (die wat ons betreft helemaal niet kloppen met het Bestuursakkoord Water) helaas niet van is gekomen. En wij vinden dat een gemiste kans!

Zijn we er eigenlijk in geslaagd om de afgelopen 10 jaar te realiseren wat de moederorganisaties voor ogen hadden en zo mooi omschreven? Dat wil ik toch even voorlezen:
“Een moderne, slagvaardige, dienstverlenende organisatie, die zorg draagt voor planning en uitvoering van het laboratoriumonderzoek met het oog op de waarborging van de kwaliteit van het waterbeheer, het afvalwaterbeheer, het rioleringsbeheer en alle overige milieutaken van DWR (nu Waternet) en HHNK.“
Als ik nu terugkijk naar die 10 jaar mag ik toch met enige bescheidenheid zeggen, dat we daar heel ver in zijn gekomen. We zijn er nog niet, er moet nog het nodige gedaan worden, maar we zijn zeker niet ontevreden met de stappen die we tot nu toe hebben gezet. Er zijn hoogtepunten en dieptepunten geweest. Maar ondanks het feit dat ik hier nog niet zo lang ben, heb ik geconstateerd dat de kwaliteitsborging altijd hoog in het vaandel is blijven staan. En die grote waardering blijkt natuurlijk ook uit de RvA, die jaar op jaar vaststelt dat de kwaliteit van ons werk uitstekend gewaarborgd is. En het blijkt natuurlijk ook uit de tevredenheid van onze klanten.

Zijn we klaar voor de toekomst? Dat is een heel lastige vraag. Want er verandert ontzettend veel en heel snel, zowel op het gebied van technieken als op het gebied van andere bepalingen. ICT is niet meer weg te denken uit de laboratoria. Toen ik twee jaar geleden hier kwam, dacht ik nog dat iedereen met flesjes, bekerglazen en erlenmeyers in de weer was maar ik zie eigenlijk bijna niemand in het lab. Vrijwel alles is tegenwoordig geautomatiseerd. Robots doen het meeste werk en bijna iedereen zit achter een computer. U mag van mij aannemen: er ging een wereld voor mij open!

De opdrachtgever-opdrachtnemer relatie – een van de inleiders komt daar op terug – is voor ons heel belangrijk. Versterken van de relatie met de klant blijft een speerpunt. Evenals natuurlijk de marktconforme prijs, want we moeten wel voor de juiste prijs leveren.
Dat zijn geen geringe opgaven. Maar daar staan we wel voor. En ik denk dat we de mensen en de middelen hebben om dat te blijven realiseren. Daarbij volgen we nieuwe ontwikkelingen en pakken we innovaties op. En dat willen we graag samen met onze klanten en onze relaties blijven doen, want dat kunnen we uiteraard niet alleen.

 

 

Cellulose in afvalwaterslib: scheiding en analyse

Chris Reijken, afvalwatertechnoloog bij Waternet, opende de jubileummiddag van Waterproef met een voordracht over het terugwinnen van cellulose uit afvalwater. Hij ging met name in op de ontwikkeling van een methode om slibmonsters dusdanig te reinigen dat betrouwbare metingen van cellulose kunnen worden uitgevoerd. In samenwerking met Waterproef (vooral met Angelique Schilder) is met veel vallen en opstaan uiteindelijk toch een betrouwbare reinigingsmethode ontwikkeld, die samen met een meetmethode uit de veevoederindustrie goed bruikbare gegevens oplevert over cellulose en cellulose afbraak op een RWZI. En dat is een belangrijke stap voorwaarts in een onderzoek, dat uiteindelijk moet leiden tot de terugwinning van cellulose op alle Nederlandse zuiveringen. En als dat lukt, wordt ongeveer 5% van ons wc-papier straks gerecycled. De hele tekst is hier terug te lezen.

De relatie opdrachtgever-opdrachtnemer


Voordracht van Gert van Ee, adviseur waterkwaliteit en ecologie bij HHNK

De tweede voordracht tijdens de jubileummiddag van Waterproef is verzorgd door Gert van Ee, adviseur waterkwaliteit en ecologie bij HHNK. Gert is al 10 jaar klant bij Waterproef, en heeft in die periode de opbouw van het relatiebeheer van nabij meegemaakt. Hij benadrukte in zijn lezing dat Waterproef opdrachtgevers nodig heeft maar dat de opdrachtgevers op hun beurt Waterproef nodig hebben. Wederzijds vertrouwen is in de relatie van groot belang betoogde Gert. En het feit dat HHNK binnenkort weer een groot 3-jarig contract met Waterproef afsluit, toont volgens hem aan dat er ook vertrouwen is. Ook het belang en het voordeel van korte lijnen en duidelijke aanspreekpunten werd in de voordracht belicht. Tot slot kwam Gert nog met enkele aandachtspunten, adviezen en wensen voor het jubilerende Waterproef, die door directeur Rudolph Melis in dank werden aanvaard.

Voor de integrale tekst van deze voordracht klik hier!

 

Smart monitoring en een veranderende klantvraag


                                                                   
                                                       

In de laatste voordracht behandelde Laura Moria, ecoloog bij Waternet, hoe we tegenwoordig kijken naar meten en meetresultaten. Waar vroeger de chemie leidend was, wordt dit door de KRW steeds meer de biologie. Bij Waternet zijn waterplanten een belangrijke maat voor schoon water. Ook visstanden kunnen goede indicatoren zijn voor waterkwaliteit. Voor een goed onderzoek is het belangrijk dat plaats en tijd zorgvuldig worden gekozen. Uitstekende gebiedskennis en metagegevens van het te bemonsteren watersysteem zijn daarvoor onmisbaar. Met enkele voorbeelden illustreerde Laura hoe gemakkelijk foute gegevens binnen kunnen sluipen.
Slimmer monitoren en nieuwe technieken lijken de toekomst. Met passive sampling, gecombineerd met bioassay’s kunnen we doeltreffend vaststellen of er verstorende stoffen in een watersysteem zitten. En alleen bij verstoring volgt dan uitgebreid onderzoek. Bij Waternet is al op diverse plaatsen gebruik gemaakt van passive sampling en bioassay’s. Meerdere projecten staan op stapel. Volgens Laura zijn we samen al een heel eind op weg naar doelmatig(er) meten, maar is er nog veel nieuws te ontdekken.

Voor de integrale tekst klik hier.

Resumé

Geheel volgens  het programma kwam er tijdens de jubileumbijeenkomst voor genodigden een resumé van welkom en inleidingen.  Altijd gemakkelijk, zeker als je wat later binnenkomt of niet alles hebt kunnen volgen. En schitterend als dat komt van sneldichteres Dominique Engers, voor deze gelegenheid op gitaar begeleid door Daniël van Veen. In sneltreinvaart, op rijm en met veel humor werden alle inleidingen samengevat. En er was goed geluisterd, want inhoudelijk was er op het resumé niets aan te merken

.

Klik hier voor de integrale tekst van het sneldicht.

 

 

Kunst in de natuur

In deze rubriek dit keer iets heel anders: een kunstwerk, maar dan geëxposeerd in de vrije natuur. Jaarlijks verzorgen kunstenaars uit diverse landen een expositie van hun werk in het Zwitserse Binntal. Alleen te zien gedurende het zomerseizoen, langs een oude bergweg. Het zijn soms objecten die zijn gemaakt van materialen die ter plaatse zijn gevonden. Andere objecten maken weer gebruik van de omgeving zelf. Dit jaar viel ons oog op enkele gestileerde vissen. Eenvoudig vormgegeven, maar wel met een bijzondere boodschap.  Het maagdarmstelsel was namelijk gemaakt van zwerfplastic, dat je helaas overal tegenkomt. De boodschap kwam bij ons keihard over: gooi je afval niet overal neer, want het kan dodelijk zijn voor al wat leeft!

WiFi@Waterproef

Bezoekers kunnen gebruik maken van onze wireless internetverbinding. Je hebt daarvoor wel een toegangscode nodig. Wil je bij ons inloggen? Vraag dan bij onze receptie om de actuele toegangscode!

Iets bijzonders gezien?

Ziet u langs of in het water bijzondere planten of dieren? Laat het ons weten! Stuur een of meer goede foto's, een beschrijving van de vondst en de vindplaats naar waterpost@waterproef.nl. Onze biologen zijn er blij mee. En wanneer het echt om iets speciaals gaat, laten zij het u per omgaande weten.

Waterproef wil binnenkort een klanttevredenheid onderzoek uitvoeren en vraagt daarvoor uw medewerking. We hopen op een grote respons.

Raad voor Accreditatie

Net na het verschijnen van de vorige nieuwsbrief hebben wij van de Raad voor Accreditatie  te horen gekregen dat de accreditatie van Waterproef nu ook officieel met een jaar is verlengd. Alle opmerkingen  die de Raad voor Accreditatie bij haar laatste controle had, zijn naar tevredenheid verwerkt. Halverwege 2016 verwachten wij het volgende bezoek van de Raad voor Accreditatie.

 

Open dag weer succes


De open dag bij het laboratorium van Waterproef was, net als 5 jaar geleden, een groot succes. Ruim 200 bezoekers, waaronder ook enkele medewerkers van HHNK en Waternet, werden na een gastvrij onthaal in groepjes rondgeleid door enthousiaste medewerkers. Voor de jongste bezoekers waren andere activiteiten mogelijk.
De meeste bezoekers namen er de tijd voor om zich uitgebreid te laten informeren over het werk van Waterproef. En omdat er ook veel vragen beantwoord moesten worden, duurden de rondleidingen vaak langer dan gepland. Enige filevorming was daardoor soms onvermijdelijk. Maar die werd voor lief genomen.
Al met al kunnen zowel de bezoekers als Waterproef zelf terugkijken op een geslaagde dag.

 

Ghanezen bezoeken Waterproef


Zoals bekend helpt Wereld Waternet met het opzetten van een biogasinstallatie in Ghana. Op 21 juli bezochten 2 mensen uit Ghana het lab van Waterproef in Edam. Het waren Seth en Frederick (project manager Safi Sana Ghana Ltd.). Hoewel beiden weinig kennis van laboratoriumwerk hadden, waren zij zeer enthousiast over het laboratorium van Waterproef.
Na de rondleiding werd de rest van de dag besteed aan thema’s zoals monstername, codering van monsterpunten en analyses, veiligheid, kwaliteit en het opstellen van SOP’s, de zogenaamde Standard Operating Procedures voor de verschillende laboratoriumprocedures. Daarbij is natuurlijk rekening gehouden met de volstrekt andere situatie in Ghana.
Het programma werd afgesloten met een bezoek aan Volendam.
Als alles naar wens verloopt, gaat Willie van den Berg in februari 2016 naar Ghana om ter plaatse medewerkers verder te scholen in het daar gewenste laboratoriumwerk.

Waterproef in de media

Ons laboratorium verschijnt niet zo vaak in de media. Maar dit jaar is dat anders. Eind juni plaatste De Telegraaf een artikel over Waterproef in de bijlage ‘Landelijke Campagne Water’. Twee maanden was ons 10-jarig bestaan voor De Stadskrant (huis aan huis verspreid in Edam-Volendam en Zeevang) aanleiding om een uitgebreid artikel over ons op de voorpagina te plaatsen. Beide artikelen kunt u nalezen als u hier en hier klikt.

 

 

Drone ingezet bij wateronderzoek

Bij een drone denken we meestal aan onbemande, op afstand bestuurbare vliegtuigen of helikopters. Maar er zijn ook onderwaterdrones. Een kleine versie daarvan heeft Waternet voor het eerst ingezet voor onderwateronderzoek aan mosselen in de Sloterplas. Met apparatuur van Waterproef zijn de aangetroffen Quaggamosselen bemonsterd. De Quagga’s zijn door Waterproef onderzocht op grootte, gewicht, biovolume en biomassa. Wij hopen in onze volgende nieuwsbrief een link te kunnen plaatsen naar de fraaie beelden die de inventarisatie van de mosselvelden hebben opgeleverd. Onze biologen zijn in ieder geval enthousiast over de mogelijkheden die de onderwaterdrone biedt. Niet als speeltje, maar als serieus hulpmiddel bij het onderzoek van water en waterbodems

 

Colofon

Waterproef redactieraad

Waterproef redactieraad

E-mail ons uw tips of suggesties voor plaatsing in een volgende nieuwsbrief, of neem contact op via telefoonnummer 0299-391700.

 • Redactie Waterpost:

 • Emile Nat
  Hans de Bie
  Nel de Boer
  Rudolph Melis

  Lay out:
  Pim Koelma

   

Eerdere uitgaven van onze nieuwsbrief gemist? Je kunt ze allemaal terugvinden in het nieuwsarchief op onze website.