Hoek Logo
WATERPOST, Jaargang 6, nummer 1, maart 2015

Een spannend jaar


2014 was volgens waarnemend directeur Rudolph Melis een spannend en in vele opzichten geslaagd jaar. Eigenlijk was het op het laatste moment afketsen van de voorgenomen fusie met Het Waterlaboratorium de enige dissonant. Zonde dat de inspanningen van zovelen niet tot het gewenste resultaat hebben geleid.

Er is veel werk verzet om de organisatie verder te optimaliseren. Dat heeft er in geresulteerd dat we onze financiën op weer orde hebben en het jaar zelfs met een positief resultaat hebben afgesloten. Ook voor 2015 lijken de perspectieven goed.
We hebben onze tarieven niet verhoogd en toch is de begroting 2015 sluitend.
Niet vreemd dus, dat er heel veel waardering van het bestuur is voor de inzet en de betrokkenheid van de medewerkers van Waterproef.

Het afscheid van bestuursvoorzitter Maarten Gast ging ook aan de medewerkers niet ongemerkt voorbij. Tijdens de traditionele ‘Kerstlunch’, een gebeurtenis waar Maarten zelden ontbrak, kreeg hij een – in meerdere opzichten – passend aandenken.

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe relatiebeheerders

Met ingang van 1 februari zijn onze medewerkers Peter Kunst en Frank Kenter (respectievelijk links en rechts op de foto) onze nieuwe relatiebeheerders. Peter was eerder als project- en onderzoekmedewerker werkzaam en heeft zich in 2014 al erg verdienstelijk gemaakt met betrekking tot relatiebeheer. Frank werkte als teamcoördinator bij monstername. Daarnaast ging hij wekelijks naar Waternet om een goede afstemming met TOP te realiseren. Peter en Frank gaan zich - samen met onze relatiemanager Willie van den Berg - inzetten voor een goede en professionele samenwerking met onze opdrachtgevers. Daarbij willen zij - vanuit een open en klantgerichte houding - voortdurend aandacht geven aan verbetering van onze dienstverlening en productiviteit. Want, vanuit betrokkenheid met de klant voelen wij ons mede-eigenaar voor het uiteindelijke resultaat.
Waterproef wenst Peter en Frank veel succes toe in hun nieuwe en uitdagende functie.RB.jpg

Afscheid van Maarten Gast

Sinds de start van het laboratorium Waterproef te Edam op 1 januari 2005 is Ir. M.(Maarten) K.H. Gast voorzitter van het bestuur van Stichting Waterproef geweest. Omdat de statuten van de stichting een leeftijdgrens aan deze functie stellen, legde hij het voorzitterschap per 1-1-2015 neer. Op donderdag 11 december 2014 namen wij afscheid van hem, dankbaar voor 10 jaren goede samenwerking met staf en medewerkers van ons laboratorium.

Als directeur van Het Waterlaboratorium in Haarlem memoreerde Marcel Tielemans het intensieve overleg tussen zijn laboratorium en Waterproef over een fusie, waardoor een watercycluslaboratorium zou ontstaan.
De stuurgroep, die dit proces leidde, werd door Maarten voorgezeten.
Start van de beoogde organisatie per 1 januari 2015 zou in het bijzonder voor hem een mooie afronding van dit overleg geweest zijn. Helaas strandde dit proces in zijn eindfase op het wegvallen van de btw-vrijstelling voor de waterschappen bij een fusie.

Bert Roebert, oud adjunct-directeur van Gemeentewaterleidingen Amsterdam, herinnerde aan de nieuwe inbreng van Maarten als afvalwaterman in de drinkwatersector.
Zijn open staan voor medewerkers op ieder niveau bracht een andere sfeer in het bedrijf.

Freek Brink, lid van het bestuur van Waterproef namens Waternet, sprak over de uiteenlopende contacten, die hij vanaf 1986 met Maarten gehad heeft, de veranderingen, die onder diens leiding zijn doorgevoerd en de vele projecten, die gerealiseerd zijn.
Door zijn vroegere functies bij zowel Uitwaterende Sluizen (de voorganger van HHNK) als Amsterdam was hij de ideale man om na de fusie van de laboratoria van HHNK en DWR het nieuwe stichtingsbestuur te leiden. Om Maarten verder te helpen op de weg van digitalisering bood Freekhem namens Waterproef een ipad aan.

Na deze toespraken gaf Maarten zelf een uitvoerig exposé over de rol die metingen en onderzoek in zijn werk in de watersector gespeeld hebben, daarbij zoveel mogelijk aansluitend bij het werkterrein van een laboratorium als Waterproef.

Ing. Rudolph Melis,
Waarnemend directeur Waterproef.

Ambtseed/belofte

Als extra borg voor de integriteit van onze organisatie en onze dienstverlening leggen de medewerkers van Stichting Waterproef de ambtseed of de ambtsbelofte af. Voor nieuwe medewerkers gebeurt dat met enig ceremonieel aan het eind van het jaar. In 2014 waren er drie nieuwkomers.

ambtseed

Na het afleggen van de eed wordt - onder het toezicht oog van waarnemend  directeur Rudolph Melis - de handtekening gezet onder het bijbehorende document.

 

Kunst in de natuur

Veel lezers van onze nieuwsbrief hebben vast de filmserie ‘In de ban van de ring’ gezien, de verfilming van de gelijknamige boeken van Tolkien. Fantastische effecten en creaties rollen over het scherm. In een van de scenes komen bomen tot leven. Ze krijgen zelfs een gezicht.
Al wandelend door een bos in de buurt zag ik opeens waar de inspiratie daarvoor mogelijk vandaan is gekomen: Gewoon een serie donderzwammen tegen de stam van een half vergane boom. De natuur is kunst op zich.

zwam

WiFi@Waterproef

Bezoekers kunnen gebruik maken van onze wireless internetverbinding. Je hebt daarvoor wel een toegangscode nodig. Wil je bij ons inloggen? Vraag dan bij onze receptie om de actuele toegangscode!

Iets bijzonders gezien?

Ziet u langs of in het water bijzondere planten of dieren? Laat het ons weten! Stuur een of meer goede foto's, een beschrijving van de vondst en de vindplaats naar waterpost@waterproef.nl. Onze biologen zijn er blij mee. En wanneer het echt om iets speciaals gaat, laten zij het u per omgaande weten.

Raad voor Accreditatie

Bezoek van de Raad voor Accreditatie
Het jaar is nog maar net begonnen of de jaarlijkse controle door de Raad voor Accreditatie staat al weer voor de deur. Dat zal 3 maart aanstaande gebeuren. Hoewel wij bij Waterproef die controle vol vertrouwen tegemoet zien, is in de aanloop daar naartoe toch weer enige spanning te voelen. Zeker bij Harry Cappendijk, die als KAM-adviseur bij Waterproef de controle voorbereidt. Iedere medewerker bij Waterproef is volop gemotiveerd om minstens zo’n goed resultaat te behalen als vorig jaar. Wij hebben daar volop vertrouwen in.

Nieuwe bestuursvoorzitter

Het vertrek van Maarten Gast als bestuursvoorzitter van Stichting Waterproef betekent ook dat er een nieuwe voorzitter moet komen. Inmiddels is bekend dat Peter Weesendorp per 1 april 2015 in die functie is benoemd. Peter is nu nog werkzaam bij Waternet en eerder was hij werkzaam bij rechtsvoorgangers van HHNK. Uit ons archief deze foto van een nog jonge Peter, daterend uit zijn tijd bij HHNK. In de volgende nieuwsbrief laten wij u uitgebreid met hem kennismaken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het project SPRing, de stand van zaken

Stichting Waterproef is sinds 2011 lid van TI-Coast, een kennis organisatie die zich sterk maakt voor samenwerking aangaande hoogstaande innovatie op het gebied van analytische wetenschappen en de daaraan gerelateerde technologie. Universiteiten, vooraanstaande bedrijven en overheden werken daartoe in verschillende samenstellingen samen aan diverse projecten. Waterproef neemt deel aan het project SPRing.
In onze nieuwsbrief van September 2011 hebben we eerder aandacht besteed aan TI-Coast en het SPRing project, waarin Waterproef participeert.

Even een opfrissertje

SPRing staat voluit voor: Enhanced bioresolution and miniaturization of Surface Plasmon Resonance optical sensing. Vrij vertaald gaat het om het gevoeliger en kleiner maken van apparatuur voor de optische meting van de resonantie van oppervlakte plasmonen. Een nieuwe techniek voor het meten van diverse (groepen van) stoffen, bijvoorbeeld mycotoxines, geneesmiddelen en hormoonverstorende stoffen. Het project moet uiteindelijk leiden tot een handzaam apparaat voor betrouwbare veldmetingen van een aantal (groepen van) stoffen tot de gewenste (lage) concentraties, en dat ondermeer gebruikt kan worden bij het onderzoek van water en milieu.

De stand van zaken
Op dinsdag 13 januari 2015 heeft Dr.Jeroen Kool tijdens een lunchpresentatie meer verteld over het principe van SPR, de opzet en de vorderingen van het onderzoek en stand van zaken betreffende de ontwikkeling van een chip voor het ter plaatse opsporen van lage concentraties hormoonverstorende stoffen in oppervlaktewater.

 

(Jeroen  Kool is een analytisch chemicus. Hij werkt bij de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zijn onderzoekteam werkt aan hoge resolutie screening van biologisch actieve stoffen.)
Over het principe van SPR verwijzen we hier gemakshalve naar Wikipedia en.wikipedia.org/wiki/Surface_plasmon_resonance 
Het onderzoek bij de VU verloopt volgens Jeroen Kool nog steeds volgens schema. Maar op de resultaten kunnen en willen we hier niet vooruitlopen, omdat de VU daar eerst zelf over wil publiceren.

De rol van Waterproef
Als alles volgens plan blijft verlopen, kan Waterproef - in samenwerking met de onderzoekers - nog dit jaar beginnen met het testen van de ontwikkelde chip op praktische bruikbaarheid in het veld. Daarbij worden de verkregen resultaten uiteraard ook vergeleken met de reguliere analyseresultaten.

 

 

Belangrijke ecologische studies afgerond met promoties


In 2014 zijn Alejandra Goldenberg en Merrin Whatley aan de UvA gepromoveerd op onderzoek dat zij als AIO’s bij Stichting Waterproef hebben uitgevoerd. Beide onderzoeken zijn mede gefinancierd door Waterproef en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Het onderzoek van Alejandra had als doel om relatie tussen de verspreiding van diatomeeënsoorten in Nederlandse laagveengebieden en de sturende milieu omstandigheden beter te begrijpen en om met die kennis de ecologische monitoring te verbeteren. Het onderzoek was voornamelijk gericht op de verspreiding van diatomeeën in voedselrijke sloten in de laagveengebieden van Noord-Holland.
Om te kunnen begrijpen wat nu de bepalende factoren zijn voor hun verspreiding is niet alleen gekeken naar deze stuurfactoren, maar ook naar de manier waarop de diatomeeën worden bemonsterd en de effecten daarvan op de verspreidingsgegevens.

De afgelopen decennia is de biodiversiteit van ongewervelde zoetwaterdieren in Noord-Holland sterk afgenomen. Het onderzoek van Merrin was bedoeld om antwoord te krijgen op de volgende vragen:

 • Wat zijn de belangrijkste milieufactoren die de samenstelling van de gemeenschappen van ongewervelde zoetwaterdieren in de sloten van Noord-Holland bepalen?
 • Wat zijn de mechanismen die ten grondslag liggen aan de reactie van ongewervelde waterdieren op deze milieufactoren?
 • Hoe kan het beheer van deze gebieden worden aangepast om de ecologische toestand te verbeteren?

Er wordt nog gewerkt aan een vertaling van beide (in het engels opgestelde) proefschriften naar een samenvattend document, waarin tevens wordt aangegeven wat het nut van beide onderzoeken voor de waterschappen is. Wij zullen laten weten wanneer dit document beschikbaar is.    


 

Fusie gestrand op BTW-kwestie

Fiscale regels blokkeren de voorgenomen fusie tussen Het Waterlaboratorium (HWL) en Stichting Waterproef. Het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst hebben laten weten dat de betrokken waterschappen geen Btw-vrijstelling meer krijgen als wel gefuseerd wordt.

De activiteiten van Waterproef zijn nu Btw-vrij omdat het zogenaamde waterschapactiviteiten zijn. Na een fusie vervalt deze vrijstelling en vallen diensten onder het hoge Btw-tarief van 21%. Dat leidt, ten opzichte van nu, voor de waterschappen tot een onaanvaardbare kostenstijging, terwijl het doel van de fusie juist kostenreductie en synergie in hoogwaardig wateronderzoek voor zowel drink- als oppervlaktewater is geweest. Alle betrokken partijen zijn erg teleurgesteld, temeer omdat een fusie van beide laboratoria past in het overheidsbeleid, dat meer samenwerking, kostenreductie en synergie in innovatief onderzoek in de waterketen stimuleert. De watersector heeft daartoe in 2011 immers het Bestuursakkoord Water gesloten. In dit akkoord is afgesproken dat waterschappen, drinkwaterbedrijven en gemeenten 450 miljoen euro besparen op de jaarlijkse kosten in 2020 voor de productie van drinkwater, de riolering en de afvalwaterzuivering. Een fusie van Stichting Waterproef en Het Waterlaboratorium (met Btw-vrijstelling) paste helemaal in dit plaatje en zou niet alleen hebben geleid tot een sterk, regionaal verankerd watercycluslaboratorium, maar ook een efficiencywinst kunnen opleveren van ongeveer 10% en daarmee een kostenvoordeel van ongeveer 9,5 miljoen euro tot en met 2020. Een gemiste kans, stellen de bestuurders, temeer omdat het ontbreken van Btw-vrijstellingen - zoals in dit geval - een belemmering zal zijn voor meer samenwerkingsprojecten in de watercyclus.

Als dank voor hun inspanningen in het fusietraject kregen alle medewerkers van
Het Waterlaboratorium en Stichting Waterproef een fraai badlaken met een toepasselijke opdruk.

Voor meer informatie:
Marcel Tielemans, directeur Het Waterlaboratorium, tel. 06 – 46131700
Rudolph Melis, waarnemend directeur Waterproef, tel. 06 – 22424845

 

 

Colofon

Waterproef redactieraad

Waterproef redactieraad

E-mail ons uw tips of suggesties voor plaatsing in een volgende nieuwsbrief, of neem contact op via telefoonnummer 0299-391700.

 • Redactie Waterpost:

 • Emile Nat
  Hans de Bie
  Nel de Boer
  Rudolph Melis

  Lay out:
  Pim Koelma

   

Kort allerlei

Tien jaar Waterproef

Dit jaar bestaat Waterproef 10 jaar. En dat laten we niet ongemerkt voorbijgaan. Onze jubileumcommissie is al enige tijd bezig om diverse activiteiten voor te bereiden. Als doelgroepen denken we vooral aan onze medewerkers, onze relaties, het onderwijs en de omwonenden. Maar wat het uiteindelijk gaat worden? Laat u verrassen! Wij houden u op de hoogte.

 

Onderhoud gebouw Waterproef


Binnenkort wordt begonnen met uitgesteld onderhoud aan het gebouw waarin Waterproef is gehuisvest. Tegelijkertijd worden enkele kantoorruimten aangepast en herschikt. Dat is nodig om extra vergaderruimte te creëren. Het onderhoud is indertijd uitgesteld vanwege de voorgenomen fusie met Het Waterlaboratorium.
Dat gebouw is niet ons eigendom. Waterproef huurt het van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De coördinatie van het onderhoud en de aanpassingen berust bij Meindert de Vries van HHNK. Hij heeft ons verzekerd dat overlast tot een minimum beperkt zal blijven en dat onze werkzaamheden ongestoord door kunnen gaan. Ook bezoekers zullen weinig merken.

 

 

Eerdere uitgaven van onze nieuwsbrief gemist? Je kunt ze allemaal terugvinden in het nieuwsarchief op onze website.