Hoek Logo
WATERPOST, Jaargang 5, nummer 2, juni 2013

Rudolph Melis waarnemend directeur Waterproef

Om het management team te ontlasten had Waterproef op korte termijn dringend behoefte aan een goede waarnemend directeur. Deze is gevonden in de persoon van Rudolph Melis. Rudolph is dinsdag 21 mei voor drie dagen per week als waarnemend directeur bij Waterproef begonnen. Hij combineert deze functie met zijn werkzaamheden voor de afdeling waterketen van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Hier een korte kennismaking.

Een lange staat van 'waterschaps'-dienst

RudolphRudolph (R.W.G.M.) Melis, kwam in 1978 in dienst bij het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en Westfriesland. In een aantal functies was hij daar belast met de advisering en de rapportering over rioolstelsels in het kader van het waterkwaliteitsbeheer, voorbereiding en optimalisatie van zuiveringstechnische werken. Eind 1990 werd hij verantwoordelijke voor het beheer en onderhoud van alle zuiveringstechnische werken van het hoogheemraadschap. Na de fusie met het Hoogheemraadschap Noord-Hollands Noorderkwartien en de daarop volgende reorganisatie gaf hij leiding gegeven aan de sector Waterkeringen-, Boezem- en Wegenbeheer.

Op 1 juli 2001 werd Rudolph benoemd als directeur van het Afvalwaterketenbedrijf, een intern verzelfstandigd onderdeel van het Hoogheemraadschap. Na de fusie van alle waterschappen boven het Noordzeekanaal tot het huidige Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier – en de daaruit voortvloeiende reorganisatie – werd hij in 2006 sectorhoofd van de nieuwe sector Realisatie (circa 400 medewerkers) van het hoogheemraadschap. Toen in 2008 de laag sectorhoofden verdween, kreeg hij de functie van projectdirecteur aangeboden. In die functie heeft hij meegewerkt aan de realisatie van het nieuwe hoofdkantoor in Heerhugowaard.

Rudolph: "We moeten het samen doen!"

"En nu heb ik weer een nieuwe uitdaging. In de hectiek van vandaag, waar ook een mogelijke fusie nadrukkelijk een rol speelt, moet ik zorgen dat Waterproef aan de verwachtingen van haar klanten blijft voldoen. Maar ik wil meer! Ik wil samen met de medewerkers bewijzen, dat hetgeen Waterproef de afgelopen 9 jaar heeft opgebouwd sterk genoeg is om ook de toekomst aan te kunnen. Zelfstandig of gefuseerd? Dat maakt niet uit. Samen met alle medewerkers, samen met het bestuur van Waterproef en samen met de moederorganisaties moeten en kunnen we dat bereiken. En een mogelijke fusie is daarbij geen bedreiging maar eerder een kans, een nieuwe impuls, zowel voor de organisatie als haar medewerkers!"

Belangrijke stappen gezet op weg naar fusie

Woensdag 10 april hebben de aandeelhouders van Het Waterlaboratorium, het bestuur van Waterproef en de directies van beide laboratoria een intentieverklaring tot fusie van beide laboratoria ondertekend.

Verder heeft de stuurgroep een plan van aanpak goedgekeurd om te komen tot een bedrijfsplan voor het te vormen gezamenlijke laboratorium. In het opstellen van dit bedrijfsplan spelen medewerkers van beide laboratoria een belangrijke rol. Het bedrijfsplan wordt de basis voor definitieve besluitvorming door de raden van commissarissen van Dunea en PWN, het gemeentebestuur van Amsterdam en de besturen van de hoogheemraadschappen Amstel, Gooi en Vecht en Hollands Noorderkwartier. Het streven is om het bedrijfsplan dit najaar te kunnen presenteren. Een (eventuele) fusiedatum staat nog niet vast. Dat hangt af van de snelheid waarmee de besluitvormingstrajecten bij de betrokken partijen kunnen worden doorlopen en natuurlijk ook van de uitkomst van die besluiten.

HHNK en Waterproef tekenen meerjarencontracten

Maandag 25 maart jl. hebben Joost de Ruig (directeur Water bij HHNK) en Willie van den Berg (afdelingshoofd KIM/wnd. directeur Waterproef) twee meerjarencontracten voor onderzoek getekend. Het eerste contract betreft onderzoek van het basismeetnet water over de periode 2013-2015. Het tweede contract gaat over nieuw - drie jaar durend - onderzoek naar bestrijdingsmiddelen. Bij de ondertekening van beide contracten waren diverse medewerkers van beide organisaties aanwezig.

tekenen

Voorafgaand aan de ondertekening verzorgde Gert van Ee (HHNK) een presentatie over de monitoring van oppervlaktewater in het gebied van Hollands Noorderkwartier. Anneke Zonjee (Waterproef) gaf aansluitend een presentatie over de unieke positie die Waterproef inneemt als geaccrediteerd all-in laboratorium en als partner voor de moederorganisaties. Haar slogan was: We maken werk van meten.

Voor Waterproef zijn lange termijn projecten erg belangrijk voor de bedrijfsvoering. Daardoor zijn werkzaamheden beter te plannen, kan efficiënter worden gewerkt, kunnen medewerkers optimaal worden ingezet en kan gemakkelijker maatwerk in onderzoek en rapportage worden geleverd. Omdat bij langer durende projecten ook de kennis en het inzicht van de betrokken medewerkers groeit, kunnen de opdrachtgevers ook beter worden geadviseerd. Eigenlijk spreken we dus over win-win situaties.

ILOW Innovatie Symposium wederom succes

Op woensdag 24 april werd het derde ILOW Innovatie Symposium gehouden. Dit keer in Media Plaza van de Jaarbeurs te Utrecht. Op verzoek van de werkgroep Innovatie van het ILOW heeft Stichting Waterproef (Willie van den Berg) weer een groot deel van de organisatie ervan verzorgd. Het thema van het symposium - Monitoring - werd door de gastsprekers en de parallel lopende mini vakbeurs goed ingevuld.

Ilow

Aan bod kwamen onder meer de koppeling van monitoring en beheer, de ontwikkeling van nieuwe manieren van bemonstering, geavanceerde technieken om in het veld te meten en het belang van geaccrediteerde monitoring. In de slotlezing was veel aandacht voor samenwerking bij monitoring, samenwerking bij het ontwikkelen van nieuwe technieken en voor uniforme gegevensverwerking. Vanwege het succes en de groeiende belangstelling wil het ILOW ook in 2014 weer een Innovatiesymposium organiseren. Het thema is nog niet bekend.

Ga voor de PowerPoint presentaties van de hoofdlezingen naar de site van ILOW (www.ilow.nl).

 

 

Kunst in de natuur

Al jaren probeer ik een mooie foto van een groene kikker te maken. Maar bijna altijd waren ze sneller verdwenen dan ik kon afdrukken. Sinds kort heb ik echter in het vijvertje in mijn tuin een exemplaar, dat zich voorbeeldig gedraagt. Als een professioneel model wordt er geposeerd. Mijn camera mag zelfs zo dichtbij komen, dat ik fraaie detailopnamen kan maken. Zoals van dit oog. Een plaatje toch!kunstindenatuur

WiFi@Waterproef

Bezoekers kunnen sinds begin dit jaar gebruik maken van onze wireless internetverbinding. Je hebt daarvoor wel een toegangscode nodig. Wil je bij ons inloggen? Vraag dan bij onze receptie om de actuele toegangscode!

Iets bijzonders gezien?

Ziet u langs of in het water bijzondere planten of dieren? Laat het ons weten! Stuur een of meer goede foto's, een beschrijving van de vondst en de vindplaats naar waterpost@waterproef.nl. Onze biologen zijn er blij mee. En wanneer het echt om iets speciaals gaat, laten zij het u per omgaande weten.

 

Online zuurstofmetingen in Purmerend

In opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben medewerkers van Waterproef - in samenwerking met Vlaar techniek - eind mei 6 on-line zuurstofmeters geplaatst en geactiveerd op diverse locaties in Purmerend.

De zuurstofmeters werken met zogenaamde YSI-sensoren. Online houdt in dat de zuurstofgehalten direct en continu kunnen worden gevolgd en vastgelegd op het laboratorium. Daarbij meten we het zuurstofgehalte, de zuurstofverzadiging en de temperatuur. In de huidige instelling wordt er elk kwartier een automatische meting gedaan, de meetwaarden worden ééns per dag doorgestuurd naar de TMX post van HHNK.

nissan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


De metingen worden gebruikt om effecten van maaibeheer en kroosverwijdering op de zuurstofhuishouding te monitoren. Meer inzicht in de zuurstofhuishouding kan namelijk bij de opdrachtgever leiden tot aanpassingen in het beheer van watersystemen. We volgen 3 situaties: Extensief maaibeheer, alleen kroos weghalen en referentiesloten. De apparatuur is in beheer van Waterproef en wordt maandelijks bezocht voor onderhoud, en jaarlijks gekalibreerd.

 

Piet in 1970

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentatie AIOers bij Waterproef op 22 maart 2013

Alejandra Goldenberg en Merrin Whatley staan bij Waterproef ook wel bekend als de ‘AIOers van de Universiteit van Amsterdam’. In 2009 zijn ze begonnen aan hun promotieonderzoek dat wordt gefinancierd door de Universiteit van Amsterdam, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Waterproef.

Alejandra en Merrin zitten in het laatste jaar van hun onderzoek, het veldwerk is klaar en het is tijd om hun onderzoeksgegevens op te schrijven en diepgaand na te denken over de resultaten en de te trekken conclusies. Dat was een mooi moment om ze te vragen om de medewerkers van Waterproef bij te praten.

Benthos (het bijvoeglijk naamwoord is benthisch) is de verzamelnaam voor alle organismen die leven op de bodem van zoete en zoute wateren. Het bevat zowel levensvormen die vastzitten aan de bodem of vastzitten aan andere vastzittende organismen (sessiel benthos) als organismen die zich kruipend of lopend over de bodem bewegen (vagiel benthos). Dierlijk benthos heet zoöbenthos. De plantaardige versie wordt fytobenthos genoemd.

 


  AIOers

 

Van de benthische gemeenschappen heeft Alejandra(links op de foto) de diatomeeën en de macrofyten onderzocht en Merrin(midden op de foto) heeft zich geworpen op de macrofauna.

Zij hopen met hun onderzoek o.a. het volgende te bereiken:

  • Verklaren en voorspellen van verspreidingspatronen;
  • Optimaliseren van monitoringsstrategieën;
  • Voorspellen van de effectiviteit van beheersmaatregelen.

Het is nog te vroeg om al conclusies te kunnen trekken, dat gaat de komende maanden gebeuren, maar het ziet er naar uit dat er goed onderbouwde aanbevelingen komen om het hydrobiologisch onderzoek (nog) beter te kunnen opzetten en uitvoeren.

 

 

 

 

Einde van een tijdperk

Voor het bemonsteren van ‘groot water’, zoals meren en plassen, maakt Waterproef gebruik van diverse boten. Om diverse redenen was het nodig om een deel van onze vloot te vernieuwen.

De Monarch

Na ruim 25 jaar trouwe dienst hebben onze veldmedewerkers dit jaar afscheid genomen van de Monarch, die - na een start bij het Zuiveringsschap Amstel & Gooi - via Hilversum en Amsterdam-Oost naar Edam is verhuisd. Bij DWR (Amsterdam-Oost) werd deze boot elke week minstens 2 tot 3 keer ingezet voor de bemonstering van oppervlaktewater en waterbodems op Ankeveen, Loosdrecht, Kortenhoef en het Naardermeer. Bij Waterproef is de Monarch wat minder frequent gebruikt. Na diverse eerdere reparaties was nu een volledige restauratie van de spiegel nodig. Dat heeft ons doen besluiten om de Monarch eind maart te vervangen door onze nieuwe boot Carolina.

 

boten

 

Ook rubberboot vervangen

Verder hebben we één van de Joker 420 rubberboten vervangen voor een aluminiumboot met een luchtgekoeld motortje en roeiriemen. Dit bootje is vooral aangeschaft voor het varen in ondiep water en het steken van waterbodems.

boten2

 

De tijd zal leren of we net zo veel plezier zullen hebben van onze nieuwe boten, maar de eerste ervaringen zijn positief.

 

 

 

 

 

Colofon

Waterproef redactieraad

Waterproef redactieraad

E-mail ons uw tips of suggesties voor plaatsing in een volgende nieuwsbrief, of neem contact op via telefoonnummer 0299-391700.

  • Rudolph Melis
  • Pearl Wijsman
  • Emile Nat
  • Hans de Bie
  • Nel de Boer
  • Edwin Steur

Controlebezoek Raad voor Accreditatie goed verlopen

Waterproef is voor monstername, chemisch onderzoek, bacteriologisch onderzoek en biologisch onderzoek geaccrediteerd. Jaarlijks wordt door de Raad voor Accreditatie (RvA) getoetst of wordt voldaan aan de internationale norm ISO/IEC 17025.

Afgelopen mei was het weer zover. Verdeeld over twee dagen heeft een team van zeven vakdeskundigen van de RvA alle procedures van Waterproef onderzocht. Bij zo’n onderzoek wordt niet alleen de medewerkers het hemd van het lijf gevraagd maar moet ook getoond worden dat de procedures beheerst worden en operationeel zijn. Dat is altijd weer een spannende aangelegenheid. Want, hoewel alles is vastgelegd en alle procedures goed bekend zijn binnen de organisatie, er kan altijd iets over het hoofd zijn gezien.

Waterproef werkt voortdurend aan uitbreiding en verbetering van haar onderzoek. Binnen enkele maanden verwachten we ook accreditaties voor de bemonstering van afvalwater, de analyse van metalen in waterbodem en grond met de nieuwe ICP-MS methode (nu nog ICP-AES) en de analyse van PCB’s en OCB’s in water met de nieuwe GC-MS-MS methode (nu nog GC-ECD) te krijgen.

boten2

 

 

 

fredsOud glaswerk krijgt nieuwe bestemming

Het werk op een laboratorium wordt vaak geassocieerd met reageerbuizen, erlenmeyers, bekerglazen en pipetten. Zo ook bij Waterproef. Maar nieuwe technieken en methoden hebben de laatste jaren veel glaswerk overbodig gemaakt. Weggooien is zonde, dus onze medewerkers hebben naarstig naar nieuwe bestemmingen gezocht ….. en gevonden. Een deel van het oude glaswerk is geschonken aan het activiteitencentrum van de Prinsenstichting in Purmerend (www.prinsenstichting.nl). In dat activiteitencentrum maken jongeren met een beperking er leuke ‘hebbedingetjes’ van. Dit mini-bloemvaasje met reageerbuisjes (te koop bij Fred’s in Purmerend) is daar een voorbeeld van.

 

 

 

 

 

 

Medewerkers van Waterproef in beeld

arthur
Maak kennis met... Bas de Rijck van der Gracht
Naam Bas de Rijck van der Gracht
Geboren 30 augustus 1977
Woonplaats Edam
Gezin Vrijgezel
Hobby Lezen en gamen. Ik hou ook van reizen, maar dan wel met een cruiseboot. Mijn laatste reis was een cruise naar de Canarische eilanden. Verder ben ik fervent voetbalfan. AZ is mijn favoriete club. Maar ik ga ook regelmatig naar de thuiswedstrijden van FC Volendam.
In dienst Ik werk sinds november 2002 bij Waterproef.
Functie Analist
Afdeling Chemie Biologie Veldwerk
Werkzaamheden Mijn werk bestaat tegenwoordig vooral uit de voorbehandeling van chlorofylmetingen en de bepaling van bezinkingen, humuszuren en kiezelzuren. Ik maak ook de verslagen van de afdelingsvergaderingen. Verder zorg ik ervoor dat de interne nieuwsvoorziening op de monitor in onze kantine up-to-date blijft.
Gestart als: Analist
Opleiding MBO Levensmiddelen technologie, richting kwaliteitszorg.
Werkervaring Voordat ik bij Waterproef kwam, heb ik gewerkt bij een farmaceutisch laboratorium, waar diergeneesmiddelen werden gecontroleerd. Ik heb ook gewerkt op het laboratorium van een cosmetisch bedrijf. Daar is heel wat lipstick door mijn handen gegaan.
Leuk aan Waterproef Ik heb fijne collega’s en er is een gezellige werksfeer.
Wens voor Waterproef Ik wens Waterproef en haar medewerkers een heel goede toekomst.