Hoek Logo
WATERPOST, Jaargang 4, nummer 5, december 2012

Napraten met Willem van der Ploeg

Donderdag 6 september nam Willem van der Ploeg afscheid als directeur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Zijn vertrek bij HHNK impliceerde ook zijn afscheid van Stichting Waterproef, waarvan hij sinds de oprichting namens HHNK bestuurslid was. De redactie van Waterpost praatte met hem na over zijn carrière en zijn betrokkenheid bij Waterproef.

Het blijkt dat ‘Het Laboratorium’ als een rode draad door de Willem vd Ploegstudie en het werk van Willem van der Ploeg heeft gelopen. Het begint met een eerste kennismaking bij het scheikundepracticum op de middelbare school en het gaat verder tijdens zijn opleiding civiele techniek aan de TH. Doordat hij bij zijn eerste werkgever (RWS) ook te maken kreeg met kwaliteitsaspecten, kwam ook daar het laboratoriumonderzoek om de hoek kijken.

Bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werd al gauw het waterkwaliteitsbeheer aan zijn portefeuille toegevoegd. En daar hoorde het laboratorium bij. Een goed lopend laboratorium, dat weinig zorg nodig had, aldus Van der Ploeg. Dat veranderde toen er een mogelijkheid tot samenwerking /samengaan met het lab van DWR opdoemde: “Vanaf dat moment raakte ik steeds sterker bij dat laboratorium betrokken en na de fusie werd ik namens HHNK bestuurslid van Stichting Waterproef”.

Aan het eind van ons gesprek gaan we nog in op de meerwaarde van Waterproef voor de moederorganisaties, op de ontwikkeling van het laboratorium tot een modern, slagvaardig en gezond bedrijf en op mogelijkheden voor de toekomst.

Benieuwd naar het hele gesprek? Klik dan hier. willem

 

 

Waterproef adviseert over Flora- en faunawet bij bomenkap HHNK

Langs verschillende polderwegen staan populieren en wilgen die vanwege de ouderdom een gevaar kunnen vormen voor de openbare veiligheid. Vooral oude bomen met holtes en spechtengaten kunnen als verblijfplaats worden gebruikt door vleermuizen. Naar aanleiding van geplande kapwerkzaamheden heeft Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) aan Waterproef gevraagd om advies te geven over de consequenties vanuit de Flora- en faunawet.

vleermuiskastAlle soorten vleermuizen zijn in Nederland beschermd door de Flora- en faunawet. Uit een eerste veldbezoek - uitgevoerd door Waterproef - bleek een aantal te kappen bomen geschikt te zijn als verblijfplaats voor vleermuizen. In de zomer van 2011 is vervolgens door Waterproef - in samenwerking met Altenburg & Wymenga - nader onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van deze bomen door vleermuizen. Hieruit bleken in 3 van de 4 onderzochte bomenrijen meerdere verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig te zijn. Om die reden was voor de kap van deze bomen een ontheffing nodig van de Flora- en faunawet. De benodigde ontheffing is vervolgens aangevraagd en verleend door het Ministerie van EL&I, waarbij een aantal voorwaarden werd gesteld.

vleermuiskast

 

Vleermuiskasten

Eén van de voorwaarden betreft het ophangen van in totaal 50 vleermuiskasten, die als alternatieve verblijfplaats kunnen dienen voor de aangetroffen Ruige dwergvleermuis. Eind oktober 2012 heeft Waterproef samen met Altenburg & Wymenga 50 vleermuiskasten opgehangen in de buurt van de te kappen bomen. Hiermee is voldaan aan de verplichtingen vanuit de Flora- en faunawet en kunnen de bomen gekapt worden. De kasten zijn zoveel mogelijk opgehangen in bomen die in eigendom zijn van HHNK. Op één locatie zijn, in overleg met Recreatieschap Westfriesland, kasten opgehangen in natuur- en recreatiegebied Egboetswater. Inmiddels is Waterproef met een soortgelijk onderzoek bezig voor een nieuwe lichting bomen, die in 2013 gekapt moeten worden.

Medewerkers Waterproef pakken de handschoen op

Eerder dit jaar werden de medewerkers van de afdeling Chemie, Biologie en Veldwerk door hun afdelingshoofd uitgedaagd om met ideeën te komen voor verbetering van de kwaliteit en de efficiëntie van het werk op hun terrein.

Deze prikkel heeft een groot aantal suggesties en concrete ideeën opgeleverd, zoals die van gravimetrie. Door hun inbreng is voor de fractiebepaling in grond/ waterbodem, die wordt uitgevoerd met Sedigraph en met zeven, een nieuw weegprogramma in gebruik genomen. Het oorspronkelijke programma is verfijnd door ICT en gravimetrie. Hierdoor is het nu geschikt voor de huidige PC’s en kan het op het netwerk draaien. Saillant detail: Vlak na de overstap naar het netwerk crashte de oude stand-alone PC.

Gravimetrie kwam ook met de suggestie om het gebruikte glaswerk niet langer handmatig te reinigen maar hiervoor een geschikte afwasmachine aan te schaffen. Die is inmiddels ook besteld. Want met een terugverdientijd van slechts 2 jaar is dat een efficiënte investering.

 

 

 

 

 

 

Kunst in de natuur

In mijn voortuin staat een plant, die een groot deel van het jaar nauwelijks opvalt. Totdat zich in de zomer fraai gevormde groene lampionnetjes ontwikkelen, die in het najaar geleidelijk verkleuren naar fel oranje. Het is de lampionplant (Physalis alkekengi), die als een lelijk eendje in een mooie zwaan verandert. Maar het wordt pas echt een kunststukje wanneer de plant afsterft. Dan verdwijnt geleidelijk het oranje weefsel en blijft een prachtige kantstructuur van fijne nerven over met daarin een bes gevangen, die het oranje uit het omhulsel lijkt te hebben geabsorbeerd. Een plaatje!kunstindenatuur

WiFi@Waterproef

Bezoekers kunnen sinds begin dit jaar gebruik maken van onze wireless internetverbinding. Je hebt daarvoor wel een toegangscode nodig. Wil je bij ons inloggen? Vraag dan bij onze receptie om de actuele toegangscode!

Iets bijzonders gezien?

Ziet u langs of in het water bijzondere planten of dieren? Laat het ons weten! Stuur een of meer goede foto's, een beschrijving van de vondst en de vindplaats naar waterpost@waterproef.nl. Onze biologen zijn er blij mee. En wanneer het echt om iets speciaals gaat, laten zij het u per omgaande weten.

 

 

 

Mens en Organisatie

Veranderingen zetten de toon
Veranderingen in de wetgeving hebben onvermijdelijk tot gevolg dat de onderzoeksvragen van onze klanten daarop worden aangepast. Zo is bijvoorbeeld de afgelopen 5 jaar de vraag naar biologisch onderzoek sterk gegroeid en daalde tegelijkertijd het belang van een aantal chemische analyses. Daarnaast verliest de traditionele manier van werken steeds meer terrein aan nieuwe onderzoekstechnieken waarmee sneller, beter, uitgebreider, milieuvriendelijker en niet zelden ook goedkoper kan worden gewerkt. De in deze nieuwsbrief genoemde TOF-MS apparatuur is daar een goed voorbeeld van.

Meebewegen met de markt
Waar vraag en aanbod veranderen, moeten organisaties en medewerkers mee veranderen. En dat geldt zeker voor een innovatief ingesteld laboratorium als Waterproef is, en wil blijven. Ook ons personeelsbeleid is daarop afgestemd. Zowel van nieuwe medewerkers als van degenen die al vele jaren in dienst zijn, wordt verwacht dat zij zich flexibel opstellen. Flexibel ten aanzien van aanpassingen in hun werk èn flexibel in het volgen van extra opleidingen als die nodig zijn. Ook intern ‘van baan veranderen’ moet kunnen. We hebben - bij wijze van spreken - niets aan een stoker op een elektrische trein.

flessen

Investeren in de toekomst
Alleen door adequaat in te spelen op de veranderende markt kan Waterproef zich als partner van haar opdrachtgevers handhaven. Het beleid van Waterproef is er dan ook op gericht om die veranderingen te stroomlijnen. Het investeren in de medewerkers, met name in hun loopbaanbegeleiding en in hun opleiding, is daar zeker geen sluitpost bij. Want ook dat is investeren in de toekomst!

Teamcoördinatoren op cursus

De teamcoördinatoren van Waterproef hebben een cursus ‘Leergang voor coördinatoren’ gevolgd. Twee van hen volgden een interne cursus bij Waternet, waarbij de nadruk lag op ‘resultaat gericht leiderschap’. De twee andere coördinatoren volgden de cursus ‘Leidinggeven op uitvoerend niveau’, bij een extern instituut. Er is bewust gekozen voor twee verschillende opleidingen. Door onderlinge uitwisseling van de opgedane kennis en ervaring kunnen zowel de teamcoördinatoren als Waterproef er meer profijt van trekken.

 

 

Labdag brengt managementteam en medewerkers dichter bij elkaar

Jaarlijks komen de medewerkers van Stichting Waterproef een dag bij elkaar om gezamenlijk terug te blikken op het afgelopen jaar. Ook wordt dan van gedachten gewisseld over de plannen voor het komende jaar. Dat gebeurt aan de hand van de jaarplannen.

Deze labdagen, bedoeld om de medewerkers meer en beter bij het wel en wee van de organisatie te betrekken, zijn in de loop der jaren steeds beter gaan werken. 28 november was het weer zover. Directeur Ron van Leuken opende de bijeenkomst. Hij deed onder meer de stand van zaken rond het onderzoek naar samenwerking met Het Waterlaboratorium en Wetterskip Fryslân uit de doeken, en keek in hoofdlijnen terug op het bijna afgelopen jaar. Vervolgens gaven de leden van het managementteam (Ron van Leuken, Willie van den Berg, Anneke Zonjee, Eddy Moorman en Miriam Hendriks) meer in detail presentaties over de ontwikkelingen in 2012, de stand van zaken nu en de plannen c.q. de speerpunten voor 2013

Het thema voor 2013 is “verbinden”. De laatste jaren heeft Waterproef veel geïnvesteerd in de binding met de klant. Dat gaat de komende jaren zo door. Maar aandacht voor interne verbindingen, bijvoorbeeld tussen MT en medewerkers, is daar bij achtergebleven. Om die interne verbindingen te verbeteren, is een comité opgericht dat bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende afdelingen en twee leden van het MT. Het comité wil een positieve bijdrage leveren aan de verbinding en de samenwerking binnen Waterproef. 5 december was de startbijeenkomst van het comité.

labdag

Na de lunch werden de medewerkers - verdeeld in 8 groepjes - uitgedaagd om per groep ook zelf 3 zaken te benoemen, die in 2012 goed/beter gingen. Ook moesten zij 3 punten noemen, waarvan zij vinden dat die in 2013 extra aandacht nodig hebben. Vooral dat laatste gaf een schat aan waardevolle suggesties. In zijn slotwoord bedankte Ron van Leuken alle medewerkers voor hun inbreng. Hij verzekerde hen dat het MT alles zal bespreken en waar mogelijk zal vertalen naar concrete acties. Een van de medewerkers tot slot: “Het was een geslaagde dag, de beste labdag tot nu toe!”

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe accreditaties in het verschiet

Na de succesvolle accreditatie van het diatomeeënonderzoek werken onze biologen alweer hard aan nieuwe uitdagingen:

  1. Er wordt hard gewerkt aan het binnenhalen van accreditaties voor de monstername en het onderzoek van Macrofauna in zoetwater- en brakwaterlichamen. Daarmee is Waterproef een van de eerste waterschapslaboratoria in Nederland die aan deze klus beginnen. Wetterskip Fryslân ging Waterproef daarin voor. Het tijdschema van projectleiders Casper Zuyderduyn en Babette Bontes is erop gericht om eind 2013 zover te zijn, dat we deze accreditaties bij de RvA kunnen aanvragen.
  2. We zijn gestart met het accreditatieproces voor het bemonsteren en analyseren van fytoplankton.
  3. Het is nog pril, maar ook het accreditatieproces voor de inventarisaties van macrofyten is in gang gezet. Hierin trekken we samen op met Grontmij.
Via Waterpost blijft u uiteraard op de hoogte van onze vorderingen in het verkrijgen van deze nieuwe accreditaties voor ons biologisch onderzoek.

Waterproef werkt volgens de nieuwste AS3000 protocollen

Op 31 oktober jl. heeft de Raad van Accreditatie toestemming gegeven aan Stichting Waterproef om volgens de nieuwste AS3000 protocollen te gaan werken.

Daardoor is de bijlage bij NEN-EN-ISO/IEC 17025 d.d. 16-10-2012 vervangen door een aangepaste versie, die geldig is van 31-10-2012 tot 01-01-2017. Deze bijlage staat op onze internetsite (klik hier). Werken volgens de nieuwste AS3000 protocollen heeft een aantal wijzigingen tot gevolg. Voor een groot deel betreft dit wijzigingen in de analysemethodes. Maar in de rapportage verandert ook een aantal zaken.

AS3000

De voornaamste punten

In waterbodemonderzoek zijn veel rapportagegrenzen lager geworden en bij bepaling van minerale delen is fractie 16 vervallen. De gewijzigde rapportagegrenzen betreffen PAK’s, minerale olie, PCB’s, en OCB’s. De rapportagegrens voor veel metaalanalyses en pentachloorfenol is in het AS3000 protocol ook verlaagd maar Waterproef voldeed al aan deze eisen.

Verder is bij de analyse van metalen in grondwater en oppervlaktewater de methode gewijzigd van ICP-AES naar ICP-MS. Hierdoor zijn lagere rapportagegrenzen mogelijk. Maar het voornaamste voordeel is hier, dat er minder matrixstoringen zijn, waardoor een betrouwbaardere rapportage mogelijk is.

Voor vragen kunt u terecht bij e.vanbavel@waterproef.nl

 

 

Colofon

Waterproef redactieraad

Waterproef redactieraad

E-mail ons uw tips of suggesties voor plaatsing in een volgende nieuwsbrief, of neem contact op via telefoonnummer 0299-391700.

  • Ron van Leuken
  • Pearl Wijsman
  • Emile Nat
  • Hans de Bie
  • Nel de Boer
  • Edwin Steur

Inkoop chemicaliën Europees aanbesteed

Simone Teeken, inkoper bij Waterproef, is opgelucht. Want na een jaar van overleggen en zaken goed met elkaar afstemmen is het gelukt! De chemicaliën voor Waterproef zijn voor het eerst Europees aanbesteed! Uniek, want hieraan hebben vrijwel alle waterschapslaboratoria in Nederland meegewerkt. In een tijd vol van bezuinigingen is dit een mooie stap om kosten te besparen.

Simone

Deze gezamenlijke aanbesteding is gerealiseerd dankzij de inspanningen van de werkgroep Inkoop van het ILOW, een landelijke organisatie voor afstemming en samenwerking tussen de waterschapslaboratoria. Gezamenlijk inkopen wordt het komende jaar uitgebreid naar alle andere goederen die de ILOW-laboratoria inkopen.

Vooraankondiging derde ILOW Innovatie Symposium

Op woensdag 24 april 2013 wordt in het MediaPlaza van de Jaarbeurs te Utrecht  het derde ILOW innovatie symposium gehouden. Het thema van het symposium is dit keer ‘Monitoring en Innovatie’ en de titel wordt ‘Het Laboratorium in het veld’.

ILOWDe organisatie is weer in handen van de werkgroep Innovatie van het ILOW, bestaande uit: Herman van den Berg, Roelof Dilling, Ron van Leuken, Rob van der Meer en Henk Zemmelink. Stichting Waterproef (Willie van den Berg) zorgt net als voorgaande jaren weer voor de technische en administratieve ondersteuning.

Reserveer de datum alvast in uw agenda, want de ILOW symposia zijn een must voor iedereen die zich wil verdiepen in de toekomst van het waterkwaliteitsonderzoek. Zodra het definitieve programma bekend is, krijgt u hiervan bericht. Heeft u nu al vragen, mail dan naar innovatie@ilow.nl.

 

 

 

Medewerkers van Waterproef in beeld

natasha
Maak kennis met... Natasha Vonsée
Naam Natasha Diana Vonsée.
Geboren 8 augustus 1969.
Woonplaats Zuid-Scharwoude.
Gezin Ik ben een alleenstaande moeder met 2 zoons, Melvin Engel (18) en Delano Engel (14).
Hobby Ik hou van hardlopen, lezen, uit eten gaan en films kijken.
In dienst Sinds september 1992. Eerst bij HHNK, daarna bij Waterproef.
Functie Administratieve medewerkster A.
Afdeling Facilitaire- en Administratieve Zaken (FAZ).
Werkzaamheden Nieuwe versies van de kwaliteitsdocumenten uitgeven, rapporten maken voor de 2de en 3de lijnscontrole, registratie uitschrijven en beheren. Sinds kort verzorg ik ook nog de veiligheidsaspecten binnen Waterproef, zoals het lopen van veiligheidsrondes en wat er nog meer bij komt kijken.
Gestart als: Analist.
Opleiding Mavo en KMLO.
Werkervaring Ik heb 20 jaar werkervaring opgedaan. Eerst op het laboratorium en daarna administratief.
Leuk aan Waterproef Het is vooral leuk dat ik gevarieerd werk mag doen.
Wens voor Waterproef Ik wens Waterproef een gezond 2013 en verder toe.