Hoek Logo
WATERPOST, Jaargang 4, nummer 4, september 2012

Voorzitter NEN subcommissie

NEN staat voor Nederlandse Norm. Het is een instituut dat de ontwikkeling van normen begeleidt en stimuleert. Als neutrale partij inventariseert NEN aan welke normen behoefte is en het brengt vervolgens de belanghebbenden bij elkaar om deze normen te financieren en ontwikkelen. Dat doet NEN zowel binnen sectoren als op nationaal, Europees en mondiaal niveau. NEN houdt zich ook bezig met de standaardisatie van laboratoriumonderzoek. Willie van den Berg, afdelingshoofd Klant-Innovatie-Markt bij Waterproef, wordt (duo-)voorzitter van de NEN-subcommissie anorganische analyses. Een reden voor Waterpost om bij een kop koffie wat bij te praten.

Waarom zit je in een NEN-commissie?

Ik heb altijd de wens om iets te verbeteren. En dat is niet alleen op het werk zo maar ook privé. Dat is een beetje mijn aard. Bij Waterproef moeten en willen we kwaliteit leveren. Maar dat niet alleen. Ons onderzoek moet vergeleken kunnen worden met dat van andere laboratoria. En dat kan alleen als we volgens dezelfde voorschriften werken. Bij het ontwikkelen van die voorschriften is het belangrijk dat je vanaf het begin de vinger aan de pols kunt houden. En dat gaat het best als je er bovenop zit. En zo ben ik ooit in een NEN-subcommissie beland.Willie vd Berg

Dat klinkt als een hele tijd geleden
Als je op een laboratorium begint te werken, dan krijg je vrijwel direct met NEN-voorschriften te maken. Maar ik merkte dat een enkele norm in de praktijk niet uitvoerbaar was. Bijvoorbeeld: In een voorschrift stond dat je een hoeveelheid methyleenblauw moest oplossen die niet haalbaar was. Zoiets laat zien dat het belangrijk is dat ook vanuit de praktijk naar voorschriften wordt gekeken. En zo rolde ik op een gegeven moment, dat was nog voor 2000, de NEN-subcommissie organische analyses binnen. Later ben ik overgestapt naar de subcommissie anorganische analyses. En binnen die sub-commissie behartig ik ook de belangen van de waterschapslaboratoria.

Heb je ook wat bereikt?
Gelukkig wel, en dat is maar goed ook. Want daardoor hou je je drive. Een voorbeeldje is het NEN-voorschrift voor de analyse van een aantal anorganische stoffen met discrete analysers. Die norm geldt nu zelfs internationaal.
Maar niet alles gaat van een leien dakje. We zijn bijvoorbeeld al heel lang bezig om de bepaling van het chemisch zuurstofgebruik (CZV) te vervangen door de bepaling van het totaal aan organisch koolstof (TOC). We kunnen wel een NEN-voorschrift voor TOC opstellen, maar door conflicterende wetgeving kunnen we de bepaling niet gebruiken. We worden als het ware gemangeld tussen milieuwetten die zeggen dat de CZV-bepaling vanwege de gebruikte chemicaliën niet meer van deze tijd is en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, waarin staat dat het CZV een rekenfactor is voor het vaststellen van een verontreinigingsheffing. Het zou mij heel wat waard zijn als we er op korte termijn toch in slagen om de CZV-bepaling te vervangen door de TOC-bepaling. En dat moet kunnen, want elders in Europa werkt men wel met de TOC analyse.

En nu word je voorzitter van een subcommissie!
Toen ik daarvoor werd gevraagd, heb ik lang geaarzeld. Want zo deskundig vind ik mijzelf ook weer niet. Maar ze hebben mij uiteindelijk toch over weten te halen. En - niet onbelangrijk - Waterproef staat er volledig achter.
De subcommissie anorganisch werkt met twee voorzitters. Ik word dus duovoorzitter. Door het voorzitterschap samen op te pakken en goede afspraken te maken over het delen van taken en verantwoordelijkheden, gecombineerd met een goede secretariële ondersteuning vanuit NEN, blijft het ook behapbaar. Want het is een onbetaalde functie, die ik voor een groot deel in mijn eigen vrije tijd zal moeten vervullen. En dan praat ik toch op jaarbasis over 50-100 uur. Maar ik heb het er graag voor over. Want ik kan er mijn hele ziel en zaligheid in kwijt.

Waterproef, een echt leerbedrijf

Jaarlijks biedt Waterproef een stageplaats aan 10-15 HBO en MBO studenten. Waterpost vroeg twee HBO-ers na afloop van hun stage naar hun ervaring bij Waterproef. Hun reacties spreken voor zich.

Mick

“Ik volg de opleiding Forensisch Onderzoek aan de Hogeschool van Amsterdam en de stage bij Waterproef was daar een onderdeel van. Iedereen koos voor een stage bij de politie of het Forensisch instituut. Ik heb volgens mij als enige voor een chemische stage gekozen. Dat heb ik gedaan omdat ik graag meer wilde leren over het principe van de Gaschromatografie-Massaspectrometrie (GC-MS) en ook omdat ik wel een uitdaging wilde aangaan. Op school hebben wij maar 2x met een GC-MS gewerkt, waarbij we enkel een vergelijking deden tussen een verkregen massaspectrum en een uit een bibliotheek. Alles wat ik in mijn verslag heb geschreven heb ik dus bij Waterproef geleerd. Op het gebied van GC-MS heb ik nu een ruime voorsprong op mijn studiegenoten. In totaal heb ik 21 weken stage gelopen.”

Mick

Resmi

“Ik studeer HLO laboratoriumtechniek. Ik had verwacht dat mijn stage voornamelijk zou bestaan uit (eenvoudig) routinewerk. Maar dat pakte anders uit. Tijdens mijn stage bij Waterproef heb ik ontzettend veel gedaan en heel veel geleerd. Dat kwam omdat ik - anders dan verwacht – niet alleen werd ingezet bij eenvoudig routineonderzoek maar ook bij meer complexe analyses. Daarnaast kreeg ik van zowel mijn stagebegeleider als mijn tijdelijke collega’s alle informatie die ik nodig had en meer. Voor mij is Waterproef een echt leerbedrijf geweest, dat ik zeker bij andere studenten zal aanbevelen.”

Meer informatie

Wil je meer weten over stagemogelijkheden bij stichting Waterproef? Neem dan contact op met Willie van den Berg (w.vandenberg@waterproef.nl). En desgewenst kunnen we je ook in contact brengen met een van de hierboven geciteerde studenten.

 

 

Kunst in de natuur

Eigenlijk is onze natuur één groot kunstwerk. In ons land is dat in veel gevallen ‘kunstmatige’ natuur. Want er zijn maar weinig plaatsen, waar we de natuur echt zijn gang hebben laten gaan. Dus zonder daarin te sturen. In die - al dan niet kunstmatige - natuur fladderen soms prachtige vlinders, zoals Blauwtjes. Er zijn in Nederland 27 soorten Blauwtjes bekend en 120 in Europa! Je ziet Blauwtjes wel eens in het Noord-Hollands duinreservaat en, met een beetje geluk, soms ook in je eigen tuin.kunstindenatuur

WiFi@Waterproef

Bezoekers kunnen sinds kort gebruik maken van onze wireless internetverbinding. Je hebt daarvoor wel een toegangscode nodig. Wil je bij ons inloggen? Vraag dan bij onze receptie om de actuele toegangscode!

Iets bijzonders gezien?

Ziet u langs of in het water bijzondere planten of dieren? Laat het ons weten! Stuur een of meer goede foto's, een beschrijving van de vondst en de vindplaats naar waterpost@waterproef.nl. Onze biologen zijn er blij mee. En wanneer het echt om iets speciaals gaat, laten zij het u per omgaande weten.

 

 

 

 

 

Afscheid Willem van der Ploeg

Donderdag 6 september nam Willem van der Ploeg afscheid als directeur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Hij gaat met prepensioen. Zijn vertrek bij HHNK betekent ook dat hij binnenkort afscheid neemt van stichting Waterproef, waarvan hij sinds de oprichting bestuurslid is. Hij wordt in het bestuur van Waterproef opgevolgd door A.L.J.(Ton) Hugens.

afscheid willem vd ploeg

In onze volgende nieuwsbrief een interview met Willem van der Ploeg.

Waterproef op tuinfair Noorderhoeve


Noorderhoeve is een professioneel zorgbedrijf, waar biologisch-dynamisch en extensief boeren wordt gecombineerd met een zorgfunctie voor mensen met een handicap. Waterproef was samen met HHNK in juli aanwezig op de tuinfair van zorgboerderij Noorderhoeve te Schoorl.

tuinfair

De omringende gebieden van de zorgboerderij worden o.a. gebruikt voor extensieve veehouderij en waterberging. HHNK is een samenwerking aangegaan met Noorderhoeve middels het project ‘Over het hek’. Dit is een initiatief, waarbij een uitbreiding van de zorgboerderij gecombineerd wordt met waterberging en natuurontwikkeling. De eerste fase van afgraving is al gerealiseerd. Daarbij zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd. Binnenkort begint men met het bouwen van de uitbreiding van de zorgboerderij.
Op de markt hebben Els van Bon en Michiel Schreijer van HHNK en Babette Bontes van Waterproef het project en de werkzaamheden aan de vele bezoekers gepresenteerd. Het belang van de natuurontwikkeling werd aanschouwelijk in beeld gebracht met een microscoop, loepjes en determinatiewerken. De bezoekers mochten ook zelf beestjes en plantjes bekijken en determineren. Klein en groot was gefascineerd door het aanwezige leven in de sloot en de oever. Els, Michiel en Babette kijken terug op een zeer geslaagde dag.

 

Onderzoek naar samenwerking?
Oké, maar het werk wacht niet!

Waterproef is dit jaar betrokken bij 3 onderzoeken naar mogelijke vormen van samenwerking of samengaan met andere water(schaps)laboratoria.

De opties

Het gaat hierbij om de volgende opties:

 1. Samenwerking of samengaan met Het Waterlaboratorium.
 2. Samenwerking met de Noordoostelijke waterschapslaboratoria.
 3. Samenwerking met het laboratorium van Wetterskip Fryslân.

Inmiddels is gebleken dat optie 2, samenwerking met de Noordoostelijke waterschapslaboratoria, niet leidt tot significante efficiencywinst. De twee andere onderzoeken zijn inmiddels vrijwel afgerond. Wij houden u op de hoogte van de resultaten.

Deze zoektochten naar mogelijkheden tot samenwerking hebben een extra inspanning gevraagd van onze medewerkers. Niet alleen vanwege de vele extra vergaderingen, maar ook omdat er - soms op zeer korte termijn - veel gegevens verzameld, ‘vertaald’ en overlegd moesten worden. Dankzij die extra inzet van onze medewerkers hebben onze productie en onze projecten geen noemenswaardige vertragingen opgelopen. De validaties van nieuwe apparatuur en nieuwe analysemethoden getuigen daarvan.

Validatie discrete analysers op schema

De validatie van de eerder dit jaar aangekochte discrete analysers ligt op schema. Dit nieuwe systeem, dat op termijn de auto-analysers gaat vervangen, is geoptimaliseerd voor de bepalingen van ammonium, nitraat, nitriet, ortho-fosfaat, chloride en sulfaat. Later volgt ook de bepaling van silicaat.

DA

Nog enkele wetenswaardigheden betreffende discrete analysers:

 • De Nederlandse NEN-norm voor onderzoek met discrete analyser is onlangs vrijwel ongewijzigd overgenomen door ISO (International Organization for Standardization) als ISO 15293-1.
 • Om de prestatiekenmerken van discrete analysers vast te stellen, wordt eind 2012 een groot internationaal ringonderzoek uitgevoerd. Duitsland gaat dit organiseren. Waterproef is een van de weinige Nederlandse deelnemers aan dit vergelijkingsonderzoek.

 

VOX-metingen voortaan in eigen huis!

Sinds kort kan Waterproef de bepaling van Vluchtige Organische Halogeenverbindingen (VOX) in eigen huis uitvoeren. De daarvoor benodigde apparatuur en de bijbehorende methode zijn gevalideerd en ook klaar om bij het eerstvolgende controlebezoek van de Raad voor Accreditatie voorgedragen te worden voor accreditatie. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens van zowel Waterproef als haar opdrachtgevers in vervulling.

Voorheen werden de VOX bepalingen uitbesteed aan een van de zeer weinige externe (commerciële) laboratoria die deze techniek in huis hebben. Maar zowel Waterproef als haar opdrachtgevers waren niet tevreden over de wijze waarop dit laboratorium de opdrachten uitvoerde. Doordat monsters werden opgespaard, bleven ze regelmatig te lang staan en dat kwam de betrouwbaarheid van de analyses bepaald niet ten goede. Aan deze ongewenste situatie is nu dus een eind gekomen.

Het is niet eenvoudig geweest om de VOX-meting in eigen huis te halen. Want niet alle door leveranciers aangeboden apparatuur bleek aan de vereiste specificaties te voldoen. Om die reden werd eerder meetapparatuur - na een mislukte validatie - teruggestuurd naar de leverancier. Daardoor heeft de introductie van de VOX-bepaling in ons ‘eigen’ onderzoekpakket langer geduurd dan voorzien. Wij zijn dan ook dubbel zo blij, dat het ons uiteindelijk toch is gelukt.

Validatie TOF-MS aangepast

De validatie van het onderzoek met de nieuwe Time-of-flight massaspectrometrie apparatuur (TOF-MS) is aangepast. Het was oorspronkelijk de bedoeling om het onderzoek met TOF-MS eerst te valideren voor afzonderlijke stoffen en daarop aansluitend pas voor screening. Maar onze klanten vragen nu al steeds vaker naar mogelijkheden om monsters met TOF-MS te screenen op de aanwezigheid van allerlei milieuvreemde stoffen, zoals bestrijdingsmiddelen, geneesmiddelen en hormoon verstorende stoffen. Daarom wordt - parallel aan de validatie voor afzonderlijke stoffen - ook gestart met het validatietraject voor screening met TOF-MS.

tof

Passive Sampling en screening met TOF-MS vormen samen een innovatieve methode om te onderzoeken of er milieuvreemde organische stoffen in oppervlaktewater zitten. Aan de hand van de uitkomsten van de screening wordt vervolgens besloten of uitgebreider cq meer toegespitst onderzoek nodig is. Binnenkort wordt op verzoek van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gestart met een verkennende screening op de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen rond twee glastuinbouwlocaties.

 

 

Colofon

Waterproef redactieraad

Waterproef redactieraad

E-mail ons uw tips of suggesties voor plaatsing in een volgende nieuwsbrief, of neem contact op via telefoonnummer 0299-391700.

 • Ron van Leuken
 • Pearl Wijsman
 • Emile Nat
 • Hans de Bie
 • Nel de Boer
 • Edwin Steur

Kranswieren in vijver van HHNK

Waterproef kreeg onlangs een telefoontje van Gert van Ee (HHNK), waarin hij vertelde dat er kranswieren groeien in de vijver van het nieuwe hoofdkantoor van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Of wij dat wisten, en zo ja, om welke soort het dan ging.

Biologen

Onze biologen bleken daarvan niet op de hoogte te zijn. Een van de biologen was toevallig in Heerhugowaard en hij kon een monster meenemen. De gevonden soort blijkt Gewoon kransblad (Chara vulgaris) te zijn. Het is niet zo vreemd dat deze planten de nieuwe vijver zo snel hebben weten te vinden. Want kranswieren zijn echte pioniers. Je ziet ze vaak als eerste verschijnen in nieuw gegraven wateren als sloten, poelen en vijvers. Ook na herstelwerkzaamheden in plassen, waarbij de oeverzone tot de minerale laag wordt afgegraven, verschijnen ze - vaak razendsnel - als eerste waterplanten. Ja zult u zeggen, kranswieren, wat zijn dat nu voor planten? Waterproef medewerker Emile Nat - specialist op het gebied van kranswieren in Nederland - schreef voor geïnteresseerden een ‘Introductie tot de Kranswieren’. Klik hier voor deze introductie.

rva

Blauwalgen in recreatieplassen

Blauwalgen in recreatieplasHet is een bekend gezegde: Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Maar minder bekend is, dat een paar zomerse dagen al genoeg kunnen zijn om een bezoek aan een recreatieplas te vergallen. Want warme zonnige dagen kunnen - vooral in juli, augustus en september - een forse bloei van blauwalgen veroorzaken.In sommige recreatieplassen is dat soms zo extreem dat de Provincie een zwemverbod instelt. Want zwemmen en zelfs pootjebaden in water met veel blauwalgen is bepaald niet gezond. Trouwens, wie zou er nog willen zwemmen in water dat er uitziet als op bijgaande foto? Wil je weten waar je wel verantwoord kunt zwemmen en spelen in het water, ga dan voor actuele informatie naar zwemwater.nl.

 

 

 

Medewerkers van Waterproef in beeld

guido
Maak kennis met... Richard de Bruin
Naam Richard de Bruin.
Geboren 17-07-1978 in Amsterdam.
Woonplaats Alkmaar.
Gezin Ik woon inmiddels al 7 jaar samen met mijn vriendin Veréla.
Hobby Badminton en voetbal.
In dienst Ik ben sinds 1 januari 2009 vaste in dienst bij Waterproef.
Functie Analist.
Afdeling Organische analyses.
Werkzaamheden Ik meet voornamelijk PAK, EOX en PCB-OCB in monsters van water en waterbodems. Verder werk ik aan verschillende projecten op de afdeling. Daarnaast ben ik ook de plaatsvervanger van de teamcoördinator.
Gestart als: Ik ben begonnen als analist op het Geotechnisch Laboratorium van Omegam.
Opleiding (t)MLO Amsterdam en diverse cursussen met betrekking tot mijn werk op het laboratorium.
Werkervaring Na 4 jaar Omegam kwam ik als uitzendkracht terecht bij Waterproef. Daarna heb ik een jaartje gewerkt bij Search als asbestcontroleur. Vervolgens kwam ik terecht bij het Waterlaboratorium. Daar werkte ik op de afdeling nat-chemisch.
Leuk aan Waterproef Dat zijn twee dingen. Ten eerste: Bij Waterproef werken gezellige mensen. Ten tweede: Door de diversiteit in de werkzaamheden blijft je werk leuk.
Wens voor Waterproef Dat we nog lang - zelfstandig of gefuseerd - op deze mooie locatie in Edam mogen werken.