Hoek Logo
WATERPOST, Jaargang 3, nummer 3, juli 2011

Analyseren is vooral ook mensenwerk

In een modern laboratorium zoemen, ratelen en gonzen zoveel analyseautomaten, monsterrobots, computers en andere apparatuur, dat je soms de indruk krijgt dat het onderzoek vanzelf gaat. Niets is echter minder waar. Ook in een modern laboratorium blijft het mensenwerk.
mensenwerk

Analyseren is geen lopendebandwerk

Het is nu eenmaal zo dat een te onderzoeken monster niet zonder meer op een lopende band kan worden gezet en dat aan het eind daarvan de analyseresultaten automatisch digitaal bij de opdrachtgever op zijn computerscherm verschijnen. Wie zo over een modern laboratorium denkt, diskwalificeert de niet zelden hoog opgeleide medewerkers. En wat geldt voor de hedendaagse laboratoria in het algemeen, geldt nog meer voor de waterkwaliteitslaboratoria in het bijzonder. Want die hebben vaak te maken met grote verschillen in de aangeboden monsters.

Een goede voorbereiding is meer dan het halve werk

Water- en waterbodemmonsters kunnen doorgaans niet direct geanalyseerd worden door de geavanceerde apparatuur. Daar gaat wel wat aan vooraf: Selectie, monstervoorbereiding (homogeniseren, filtreren), concentratiestappen, chemicaliën testen, apparatuur inregelen, kwaliteitsbewaking, alert blijven op storingen, en ga zo maar door. Vaak vergen deze werkzaamheden per onderzoek meer tijd dan de analyse in een van de apparaten zelf. Het is bovendien belangrijk en nauwkeurig werk, want als hier fouten worden gemaakt, is de analyse door zelfs de meest geavanceerde apparatuur waardeloos.

Een samenspel van mens en techniek

In een modern laboratorium is sprake van een samenspel van mens en techniek. En, hoewel ongeveer 50 % van de omzet aan personeelslasten wordt besteed en slechts zo’n 5 % aan apparatuur, het één kan niet zonder het ander. De mens heeft apparatuur nodig om de stortvloed van stoffen te kunnen meten tot soms extreem lage niveaus. Maar de apparatuur heeft ook de mens nodig. Die moet de te onderzoeken monsters op de juiste wijze voorbereiden en aanbieden alvorens ze kunnen worden geanalyseerd. De mens zorgt er ook voor dat de apparatuur in optimale conditie blijft. Als een machine grote aantallen metingen per dag kan uitvoeren, moeten er wel genoeg mensen zijn om die voor te bereiden. En dan hebben we het nog niet eens over de tijd die nodig is om de analyseresultaten te interpreteren, te beoordelen en te verwerken in rapportages.

 

Controlebezoek Raad voor Accreditatie

Waterproef is voor monstername, chemisch onderzoek en bacteriologisch onderzoek geaccrediteerd. Jaarlijks wordt door de Raad voor Accreditatie (RvA) getoetst of wordt voldaan aan de internationale norm NEN-EN- ISO/IEC 17025. Zo ook dit jaar.

Altijd spannendrva

Op 16 en 17 juni heeft de RvA de kwaliteit van procedures en verrichtingen bij Waterproef getoetst. En dat geeft altijd weer de nodige spanning. Want, hoewel alles is vastgelegd, alle procedures goed bekend zijn binnen de organisatie en alle medewerkers bij zo’n bezoek op scherp staan, is het altijd mogelijk dat iets over het hoofd is gezien.

Een goed resultaat

De RvA heeft dit jaar enkele afwijkingen geconstateerd. Maar deze zogenoemde ’non conformities’ kunnen we allemaal op schriftelijke basis afhandelen. We hebben daarvoor twee maanden de tijd, maar de eerste stappen daartoe zijn al gezet. En, hoewel het altijd beter kan, kunnen we ook nu weer spreken van een goed resultaat.

Accreditaties voor nieuwe en vernieuwde verrichtingen

Er zijn ook twee nieuwe en drie sterk gewijzigde verrichtingen beoordeeld:

 • De bepaling TOC en DOC in oppervlaktewater
 • De bepaling van Pentachloorfenol in waterbodem
 • Vluchtige koolwaterstoffen. De methode is uitgebreid met enkele componenten en er wordt ook met nieuwe apparatuur gemeten
 • Organostikstof- en organofosforbestrijdingsmiddelen. De methode is uitgebreid met een aantal componenten en de voorbewerking is gewijzigd
 • PCB-OCB en PAK. De metingen van PCB-OCB en PAK zijn gecombineerd tot één analyse. Daarbij is de detectiemethode gewijzigd naar dubbel massaspectrometrie (MS-MS)

Voordat deze nieuwe en vernieuwde verrichtingen met een “Q” kunnen worden gerapporteerd, moeten er nog enkele administratieve handelingen plaatsvinden. We verwachten dat we over ongeveer 6 weken officieel bericht krijgen van de RvA, waarna we de “Q” voor deze verrichtingen op de rapporten kunnen vermelden.

Een kleine tegenvaller

Het was ook de bedoeling om de analyse van metalen in oppervlaktewater met ICP-MS apparatuur voor te dragen voor accreditatie. Op het laatste moment kwam toch nog een onvolkomenheid aan het licht, waarop Waterproef zelf heeft besloten om deze bepaling pas na de zomer te laten accrediteren. Tot die tijd worden metalen in oppervlaktewater nog gemeten met de ICP-AES apparatuur.

Kwaliteit blijft speerpunt

Ondanks een aantal ingrijpende interne ontwikkelingen is Waterproef er weer in geslaagd om haar kwaliteit te handhaven. Weliswaar met een paar kleine plooitjes, maar die vallen ruimschoots binnen de marges die zijn gesteld door de RvA. Bovendien zullen die op zeer korte termijn zijn gladgestreken. Daar zijn de medewerkers extra alert op. De RvA gaf in haar terugkoppeling ook aan dat zij geen enkele twijfel heeft bij de juistheid van de analysegegevens die Waterproef aan haar opdrachtgevers verstrekt!

 

In de volgende nieuwsbrief...

 • Zwemseizoen 2011
 • Kunst in de natuur
 • ............

Kunst in de natuur

Vlinders fladderen. Maar dat geldt niet voor de Koninginnepage. Die zweeft met een enkele vleugelslag door het zwerk. Soms heb je het geluk om zo’n zeldzaam kunstwerkje, rustend op een bloem en met de vleugels wijd open, te kunnen observeren en fotograferen.

koninginnepage

Iets bijzonders gezien?

Ziet u langs of in het water bijzondere planten of dieren? Laat het ons weten! Stuur een of meer goede foto's, een beschrijving van de vondst en de vindplaats naar waterpost@waterproef.nl. Onze biologen zijn er blij mee. En wanneer het echt om iets speciaals gaat, laten zij het u per omgaande weten.

Onderzoek naar samenwerking met andere laboratoria

In het begin van 2011 heeft het bestuur van Waterproef, naar aanleiding van een lopend onderzoek in noordoost Nederland, opdracht gegeven om te onderzoeken welke manier van samenwerking van Waterproef met andere waterkwaliteitslaboratoria voordelen kan opleveren. Deze mogelijkheden van samenwerken kunnen variëren van gemeenschappelijke diensten als inkoop (“shared services”) tot een volledige fusie.

De partners bij deze besprekingen zijn de laboratoria van het Wetterskip Fryslân en de Waterschappen Groot-Salland, Hunze & Aa’s en Regge & Dinkel. In het totaal zijn hier dus de laboratoriumactiviteiten van 13 waterschappen mee gemoeid. Een stuurgroep bestaande uit de secretarissen-directeurs van de laboratoriumhoudende waterschappen en de directeur van Waterproef is hiervoor gevormd. Tevens wordt een projectgroep gevormd.

verbinden

 

 

 

 

 

 

 

 

Parallel en gelijkwaardig hieraan is recent een onderzoek gestart naar mogelijke vormen van samenwerking van Waterproef met Het Waterlaboratorium die voordelen kunnen opleveren. De onderzoeksopdracht richt zich ook hier in de eerste plaats op alle mogelijke vormen van samenwerking. Een stuurgroep, waarin onder meer de beide directeuren zitting hebben, begeleidt dit onderzoek. Uiteraard zijn de medewerkers van deze ontwikkelingen op de hoogte gebracht.

Reageren op deze nieuwsbrief?

Wil je reageren op deze nieuwsbrief? Mail dan naar waterpost@waterproef.nl

 

 

 

Nieuws van de Ondernemingsraad

Met het oog op de komende samenwerkingsgesprekken hebben de OR en de WOR- bestuurder in overleg besloten om, gekoppeld aan de reguliere verkiezing, de OR van Waterproef uit te breiden van 3 naar 5 leden. Dit besluit is genomen om het vele werk dat op de OR afkomt beter te kunnen verdelen.

Waterproef past organisatie aan

De uitslag

De OR-verkiezing is gehouden op 7 juni. Er waren acht kandidaten en vrijwel alle medewerkers (96,6%) hebben gestemd. Het aantal kandidaten en de grote opkomst tonen de grote betrokkenheid aan van de medewerkers bij ‘hun’ Waterproef. Er is een geheel nieuwe OR gekozen, die bestaat uit 4 vrouwen en één man.

 

 

Reorganisatie afgerond, nieuwe fase gestart

De reorganisatie, waarover we in eerdere nieuwsbrieven al melding maakten, is afgerond. De structuur van Waterproef kan er de komende jaren weer tegen. Het is een succes te noemen dat we, op een enkele uitzondering na, iedere medewerker op de door hem of haar gewenste plek hebben kunnen plaatsen. Zelfs voor de uitzonderingen zijn bevredigende oplossingen gevonden. En dat was ook het uitgangspunt voor het managementteam van Waterproef: Er blijft voor iedereen werk met plezier!

De volgende fase is een nog grotere uitdaging. Na een voorzichtige start is die nu in volle gang gezet. Met deskundige begeleiding gaan we Waterproef zodanig vormgeven dat we naadloos aansluiten bij onze ambitie en onze visie, waarin we als partner van onze klant willen fungeren en waarbij we het gevoel van ‘gedwongen’ winkelnering bij onze opdrachtgevers willen ombuigen naar een vanzelfsprekende keuze door onze meerwaarde en onze prijsstelling.

Zwemwaterkwaliteit

Het zwemwateronderzoek is weer in volle gang. Het blauwalgenonderzoek is daar een belangrijk onderdeel van. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de hoeveelheid blauwalgen, maar bij verhoogde concentraties vooral ook naar de aanwezigheid van giftige soorten. Want daar zijn wij dit jaar extra alert op.

Zwemwater wordt ook gecontroleerd op de aanwezigheid van fecale (poep) bacteriën, op de beestjes die zwemmersjeuk veroorzaken, op doorzicht, drijfvuil, zuurstofgehalte en nog meer. Het bacteriologisch onderzoek duurt twee dagen. Alle andere resultaten zijn zelfs binnen een dag bekend. Dat is belangrijk, want dan kan er bij risico’s voor de gezondheid snel worden gewaarschuwd.

Voor diverse plaatsen hebben de provincies al waarschuwingen afgegeven. Daarbij gaat het in de meeste gevallen om te hoge concentraties blauwalgen. In een enkel geval voldoet de bacteriologische kwaliteit niet aan de eisen. De actuele stand van zaken vind je op de site van de betreffende provincie:
Noordholland
Utrecht

Tentoonstelling Watermonsters

In april kwam de werkgroep van Museumgemaal Wilhelmina met het verzoek of Waterproef wilde meewerken aan hun tentoonstelling van dit seizoen. Het thema zou ‘Watermonsters’ moeten worden. Na enig intern beraad heeft Waterproef die medewerking toegezegd en met de inbreng van foto’s, diverse laboratoriummaterialen en expertise de expositie - en daarbij behorende activiteiten - mogelijk gemaakt.watermonsters

Bij de expositie hoort een educatief programma. De bovenbouw van een vijftal basisscholen gaat samen met een bioloog op zoek naar watermonsters langs de waterkant. Uiteraard wordt daar dan deskundige maar op de leerlingen afgestemde informatie bij gegeven.

De expositie is zondag 3 juli in het bijzijn van zeker 50 belangstellenden geopend door de directeur van Waterproef, Ron van Leuken. Hij moest daarvoor een ‘Watermonster’ (de Bullebak) uit het water vissen. De werkgroep van het museumgemaal heeft een flyer gemaakt, waarin alle informatie - met de openingstijden - over de expositie te vinden is. De flyer is hier als PDF-file te downloaden.

Waterproef op werkbezoek

Vrijdag 1 juli was Waterproef op werkbezoek bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Daarbij werden de RWZI Den Helder en gemaal De Helsdeur bezocht. Na korte introducties volgden rondleidingen over de RWZI en door het gemaal. Omdat ook veel achtergrondinformatie werd gegeven, kregen de medewerkers van Waterproef een goed beeld van enkele belangrijke taken van HHNK en de connectie daarvan met het werk van Waterproef .

waterproef op werkbezoek

Colofon

Waterproef redactieraad

Waterproef redactieraad

E-mail ons uw tips of suggesties voor plaatsing in een volgende nieuwsbrief, of neem contact op via telefoonnummer 0299-391700.

 • Ron van Leuken
 • Pearl Wijsman
 • Hans de Bie
 • Nel de Boer
 • Edwin Steur

Waterproef: Hoezo duur!

Bureau Berenschot heeft enkele weken geleden de recent door Waterproef uitgevoerde benchmark positief gevalideerd en daarmee bevestigd dat de tarieven bij Waterproef zeker niet hoger zijn dan die van vergelijkbare commerciële laboratoria. Daarmee voldoet Waterproef nog steeds aan de opdracht die zij bij de oprichting van de moederorganisaties meekreeg: Er moet marktconform worden gewerkt.

Iedere jaar een marktonderzoek

Om na te gaan of Waterproef inderdaad marktconform werkt, voeren we ieder jaar een beperkt en iedere drie jaar een uitgebreid marktonderzoek uit. Nu was het weer tijd voor een uitgebreide benchmark. In mei jl. zijn op het gebied van chemie en microbiologie de tarieven van 157 individuele analyses en 3 veel voorkomende analysepakketten getoetst aan de gemiddelde tarieven van 3 grote commerciële laboratoria. Dit betekent dat bijna 90% van het door Waterproef uitgevoerde onderzoek in deze prijsvergelijking is meegenomen.

Hoezo duur!

Vaak wordt gezegd dat de ‘eigen’ waterkwaliteitslaboratoria (veel) duurder zijn dan de commerciële labs. Afgelopen week dook tijdens een symposium in de pauze zelfs de kreet ‘het bestaat niet dat de eigen waterlabs goedkoper zijn’ op! Maar de benchmark van mei heeft onomstotelijk het bewijs geleverd dat het wel bestaat en dat Waterproef daarvan een voorbeeld is. Bureau Berenschot heeft zowel het onderzoek als de uitkomst gecontroleerd: Waterproef blijkt met haar gemiddelde tariefstelling op het gebied van microbiologie en chemie ongeveer 9% goedkoper te zijn dan de commerciële labs. Hoezo duur dus!

Voor meer informatie over de benchmark 2011 kun je terecht bij onze relatiemanager Willie van den Berg (w.vandenberg@waterproef.nl of info@waterproef.nl ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medewerkers van Waterproef in beeld

Gerrit vd Honing
Maak kennis met... Gerrit van der Honing
Naam Gerrit van der Honing.
Gezin Getrouwd, 1 zoon van 15
Hobby Hengelsport in het algemeen, vooral vissen op roofvis.
In dienst Sinds oktober 2000, komend van het drinkwaterlaboratorium De Punt (organische chemie) in Glimmen .
Functie Medewerker projecten.
Afdeling KIM.
Werkzaamheden

Werken aan projecten en implementeren nieuwe ontwikkelingen in het lab. Ongeveer de helft van de tijd werk ik bij productie bij organisch met GCMS en LCMS.

Opleiding Mavo, Havo, HLO.
Leuk aan Waterproef Meewerken aan het opbouwen van de nieuwe afdeling KIM, de diversiteit aan werkzaamheden, vrijheid binnen het werk, link met de productie, analytische werk, techniek, collega’s en het zien groeien van Waterproef naar een meer professionele organisatie.
Wens voor Waterproef

Waterproef wordt een lab waarbij onze opdrachtgevers graag hun monsters willen laten analyseren en ons daarbij zien als hun partner. Hierbij zetten we ons in om hun problemen op te lossen en de voor de klant belangrijke ontwikkelingen in de markt in korte tijd om te zetten naar kant en klare producten. Een bedrijf waar de medewerkers gemotiveerd zijn en voldoende uitdaging vinden in hun werk.