Hoek Logo
WATERPOST, Jaargang 3, nummer 1, Maart 2011

KIM, nieuw of toch niet?

Op de thee bij Willie van den Berg.

Binnenkort kent Stichting Waterproef een nieuwe afdeling, KIM genaamd. Maar waar staat dat KIM voor, wat wordt er gedaan en hoe nieuw is dat alles? We gingen op de thee bij Willie van den Berg, (beoogd) hoofd van KIM om daar achter te komen.

W vd Berg

Wat is KIM?
KIM staat voor Klant – Innovatie – Markt.
Klant, dat gaat over contacten met de klanten van Waterproef. Dus dat gaat over contacten met opdrachtgevers vanuit Waternet en HHNK. En het gaat over contacten met een beperkt aantal andere opdrachtgevers, bijvoorbeeld vanuit gemeenten of natuurorganisaties.

Innovatie staat voor het volgen van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van (instrumentele) analyse en bemonstering. Het staat voor kijken wat er nieuw is en of dat op een slimme manier kan worden toegepast voor het onderzoek bij Waterproef. Innovatie staat bij ons ook voor het valideren van nieuwe apparatuur of nieuwe methodes voordat deze worden ingezet in het reguliere onderzoek.

Markt staat voor het volgen van ontwikkelingen in wetgeving en normering. Je volgt ook de veranderingen in de omgeving van Waterproef. Neem bijvoorbeeld verdere schaalvergroting, je ziet het overal om je heen gebeuren. Minder waterschappen, meer samenwerking in de waterketen, het samenvoegen van (water)laboratoria, ontwikkelingen die allemaal zijn gericht op een grotere doelmatigheid en lagere kosten voor de burger.

Wat is daar nieuw aan?
Alles of niets is daar nieuw aan! Het is maar hoe je het bekijkt. Laat ik beginnen met te stellen dat er niets is veranderd. Dat kan ik heel goed verdedigen. We hadden accountmanagers voor de contacten met onze klanten. We volgden samen met de andere waterschapslaboratoria de ontwikkelingen op het gebied van nieuwe apparatuur en nieuwe methoden. De groei van de afdeling hydrobiologie was het rechtstreeks gevolg van anticiperen op de veranderende vraag van de markt door de Kaderrichtlijn Water.

Toch is er wel degelijk veel veranderd. De genoemde disciplines waren allemaal bij Waterproef aanwezig. Maar te vaak verstopt, te vaak versnipperd, te vaak als deelfunctie. Daardoor ontbrak de samenhang wel eens. Daar zijn we zelf mee geconfronteerd. Na een grondige analyse van zowel onze organisatie als onze processen hebben we ervoor gekozen om deze drie onderdelen, Klant – Innovatie – Markt, onder te brengen in een nieuwe afdeling.

KIM is een afdeling met een duidelijke opdracht, met duidelijke verantwoordelijkheden en goed toegankelijk voor onze klanten. KIM is een afdeling die Waterproef scherp houdt voor de toekomst, een afdeling die er mede voor zorgt dat Waterproef zich verder ontwikkelt tot een waardevolle partner voor de opdrachtgevers - een slim meetbedrijf, dat ook meedenkt en adviseert.

En hoe nu verder?
Waterproef is volop bezig met een proces van verandering, zowel wat betreft de opbouw als de cultuur van de organisatie. Voor haar klanten is het belangrijk dat Waterproef een organisatie is waar op gebouwd en vertrouwd kan worden. Daarbij is de nieuwe afdeling KIM een belangrijke pijler, die ervoor gaat zorgen dat Waterproef dè partner is op het gebied van het onderzoek van Water en Bodem in haar verzorgingsgebied: Noord-Holland en een deel van Utrecht. Want een slimme organisatie bereidt zich voor op de toekomst.

TOC/DOC bepaling voortaan in eigen huis

De vraag naar bepalingen van het TOC/DOC in water neemt voortdurend toe (TOC=totaal organisch koolstof; DOC=totaal opgelost organisch koolstof). Daarom heeft Waterproef besloten om deze bepalingen niet langer uit te besteden.

Angelique Schilder

Sinds 1 januari 2011 worden de bepalingen in eigen beheer uitgevoerd. De benodigde apparatuur is in 2010 aangeschaft en intern gevalideerd.

Er zijn geluiden, dat de TOC/DOC bepaling mogelijk ook de CZV-bepaling (CZV=chemisch zuurstofverbruik) gaat vervangen. Met de nieuwe apparatuur en goed opgeleide medewerkers is Waterproef klaar om dat op te pakken. Wanneer het aantal TOC/DOC analyses blijft toenemen, zal dat uiteindelijk leiden tot lagere kosten voor de klanten van Waterproef.

 

 

Voor de bepaling van het TOC wordt het te onderzoeken watermonster aangezuurd. Daardoor worden anorganische koolstofverbindingen omgezet in CO2 (kooldioxide). Dat wordt aansluitend eenvoudig verwijderd door er CO2-vrije lucht door te blazen. Vervolgens wordt 100 microliter van het voorbehandelde monster ingespoten in een kwartsverbrandingsoven en bij 900 graden verbrand. Daarbij komen CO2 en H2O (water/stoom) vrij. H2O wordt afgevangen door condensatie in een koeltrap en het CO2 wordt vervolgens met een infrarood detector gemeten. Voor de bepaling van het DOC worden de watermonsters eerst gefiltreerd. Daarna is de procedure identiek aan die van de TOC bepaling.

Nieuw bestuurslid

In het laatste kwartaal van 2010 is het bestuur van Stichting Waterproef gewijzigd. De heer ing. A.G.P. Rosenhart is opgevolgd door mevrouw Ir. A.M. Ottolini, lid van de directie van Waternet. Mevrouw Ottolini is als sectordirecteur verantwoordelijk voor de sector Watersysteem en de sector Klant, Markt en Relaties. Zij trad op de bestuursvergadering van 26 oktober 2010 aan als lid van het bestuur van Stichting Waterproef.

Vacatures en stageplaatsen

Interesse om bij Stichting Waterproef te komen werken?

Kijk voor vacatures op onze website (www.waterproef.nl). Stichting Waterproef is een erkend leerbedrijf. We hebben met name op HBO-niveau nog enkele stageplaatsen beschikbaar. Belangstelling? Neem contact op met onze stagebegeleider Edwin van Bavel (e.vanbavel@waterproef.nl).

 

In de volgende nieuwsbrief...

 • Zwemseizoen 2011
 • "Wat is er veranderd"
 • Kunst in de natuur
 • ............

Kunst in de natuur

In onze reeks ‘Kunst in de natuur’ dit keer een fraaie afbeelding van Cymatopleura solea. Deze meestal solitair levende diatomeeënsoort komt voor in voedselrijke wateren met een matig tot hoog ionengehalte. De afmeting is rond 150 micrometer. De kleine draadjes langs de buitenkant zijn bacteriën.

Pediastrum

Iets bijzonders gezien?

Ziet u langs of in het water bijzondere planten of dieren? Laat het ons weten! Stuur een of meer goede foto's, een beschrijving van de vondst en de vindplaats naar waterpost@waterproef.nl. Onze biologen zijn er blij mee. En wanneer het echt om iets speciaals gaat, laten zij het u per omgaande weten.

De visie van Waterproef

Onze visie voor de komende 5 jaar is kort maar krachtig:

Waterproef levert haar opdrachtgevers onderzoeksresultaten en adviezen.
De kernwaarden daarbij zijn kwaliteit, efficiëntie en innovatie.

Waterproef heeft niet alleen een visie, maar ook een duidelijke ambitie. Wij willen op onze expertisegebieden gezien en erkend worden als de belangrijkste speler in de regio en als de vanzelfsprekende partner van onze klanten. Een vanzelfsprekendheid die niet is gebaseerd op verplichtingen, maar die voortvloeit uit de kwaliteit, de betrouwbaarheid en de meerwaarde die wij onze klanten leveren.

De kern van onze activiteiten ligt van oudsher bij het bemonsteren, onderzoeken en rapporteren van resultaten. Onze gebiedskennis en onze mogelijkheden voor integraal onderzoek zijn daarbij belangrijke voordelen voor onze klanten. Maar als een waardevolle partner kunnen en willen wij vanuit onze expertise ook meedenken en adviseren over zowel het voortraject van een onderzoek als het eindresultaat.

De nieuwe visie en de bijbehorende ambitie hebben bij Waterproef een proces van verandering ingeluid. Enerzijds betreft dat een herstructurering van de organisatie met een herverdeling van taken en verantwoordelijkheden. Anderzijds gaat het om een cultuurverandering: een andere manier van denken, een andere manier van omgaan met de klant. De organisatorische aanpassingen zullen naar verwachting binnen enkele maanden hun beslag krijgen. Aansluitend wordt het cultuurtraject ingezet.

Gino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interne Positiebepaling bij Waterproef

Voor een organisatie in beweging is het belangrijk om vast te stellen waar je staat en waar je naartoe wilt. Een positiebepaling volgens het INK-managementmodel is daarbij een uitstekend hulpmiddel. Daarom heeft Stichting Waterproef in december 2010 - met externe ondersteuning - zo’n positiebepaling uitgevoerd.

Interne positiebepaling

Veranderprocessen

In veranderprocessen, en Waterproef zit daar middenin, zijn input van - en draagvlak bij - de medewerkers van essentieel belang. Daarom zijn alle medewerkers bij de positiebepaling betrokken. De inbreng van de medewerkers was zeer waardevol. De gegevens zijn in een tweede sessie uitgewerkt en uitgediept door het bedrijfsbreed team (BBT) van Waterproef. Dit is het team van seniormedewerkers, leidinggevenden en directeur.

INK-Positiebepaling

De INK-positiebepaling heeft de sterke en zwakke kanten van Waterproef duidelijk in beeld gebracht. Zowel intern als naar de klanten toe. De uitkomsten van de positiebepaling hebben daardoor ook een belangrijke stempel gedrukt op het Missie, Visie en Meerjarenplan voor de periode 2011-2015.

 

Nieuwjaarstoespraken in het teken van verandering

Het jaar 2011 is inmiddels al twee maanden oud. Maar de nieuwjaarstoespraken bij Stichting Waterproef zijn nog steeds actueel.Maarten Gast en Ron van Leuken

Bij veel bedrijven is het jaar begonnen met een nieuwjaarsbijeenkomst en de daarbij horende toespraken. Zo ook bij Stichting Waterproef. De kern van de toespraak die directeur Ron van Leuken voor de medewerkers hield, draaide om verandering. Verandering in wetgeving, verandering bij de klant, kortom verandering in de omgeving van Waterproef en de noodzaak om als organisatie en als medewerkers mee te veranderen om ook toekomst ‘proof’ te zijn.

Bestuursvoorzitter Maarten Gast schetste vervolgens in kort bestek de ontwikkelingen bij de waterschapslaboratoria. Verdere concentratie tot uiteindelijk 4 of 5 laboratoria ligt volgens hem in het verschiet. Gast ziet daarbij ook een plaats voor Waterproef. Hij benadrukte dat het voor Waterproef belangrijk is om door te groeien naar een optimale organisatie, die haar klanten kwaliteitsproducten en toegevoegde waarde biedt tegen marktconforme of zelfs concurrerende prijzen.

 

Colofon

Waterproef redactieraad

Waterproef redactieraad

E-mail ons uw tips of suggesties voor plaatsing in een volgende nieuwsbrief, of neem contact op via telefoonnummer 0299-391700.

 • Ron van Leuken
 • Pearl Wijsman
 • Wil Leurs
 • Rob Visee
 • Nel de Boer
 • Simone Teeken
 • Patricia Konijn
 • Robin Stam
 • Edwin Steur

Vooraankondiging ILOW-symposium

ILOWHet Integraal Laboratorium Overleg Waterkwaliteitsbeheerders (ILOW) organiseert een symposium over Innovatie. Het symposium is op 21 april 2011 en wordt gehouden in Utrecht.

Weinig problemen door het winterweer

De wintermaanden hebben bij Waterproef dit keer nauwelijks voor problemen gezorgd. In enkele gevallen is er weliswaar enige vertraging in de bemonstering geweest, maar die is inmiddels weer geheel weggewerkt. We verwachten de rest van de winter geen onoverkomelijke problemen meer.waterproef in de winter

Waterproef, een KEI van een bedrijf

Kwaliteit – Efficiëntie – Innovatie

Ziehier de kernwaarden uit de onlangs gelanceerde Visie 2011-2015 van Stichting Waterproef. Het zijn kernwaarden die ook de medewerkers aanspreken. Een echte KEI is voor hen het symbool voor die kernwaarden geworden. En dat laten ze zien ook! de Keieen van waterproef

Medewerkers van Waterproef in beeld

Niels de Grijs
Maak kennis met... Niels de Grijs
Naam Niels de Grijs.
Geboren 1977 in Amsterdam.
Woonplaats Hoorn.
Gezin Samenwonend.
Hobby's

Ik kijk graag naar films en ga dan ook geregeld naar de bioscoop. Een andere hobby van mij is het zoeken naar spullen uit de 2e wereldoorlog in de Ardennen met een metaaldetector. Ik vind het ook leuk om thuis lekker te klussen en ik tuinier erg graag.

In dienst Sinds 1 januari 2005. Meegekomen vanuit HHNK
Functie Analist.
Afdeling Ik werk op zowel het natchemisch lab, het metalen lab als het bedrijfsbureau.
Werkzaamheden

Diverse analyses op het natchemische lab, nutriënten, kjeldahl stikstof en totaalfosfaat op de autoanalysers. Daarnaast doe ik diverse analyses op de afdeling metalen. Sinds januari 2011 ben ik ook werkzaam bij het bedrijfsbureau .

Gestart als Analist.
Opleiding MLO.
Eerdere werkervaring Ik heb 1 jaar stage gelopen op het fysisch/chemisch laboratorium in de apotheek van ziekenhuis De Heel in Zaandam. Vanaf 1-10-2000 op het laboratorium van USHN/HHNK. Ik heb dus gewerkt bij twee voorlopers van Waterproef.
Leuk aan Waterproef De affiniteit met verschillende meettechnieken en vooral ook de samenwerking met collega’s.
Wens voor Waterproef Het implementeren van nog meer nieuwe analyses en technieken.