Hoek Logo
WATERPOST, Jaargang 3, nummer 4, september 2011

Onze nieuwe relatiebeheerder

Op 1 september is Anneke Zonjee ons team van relatiebeheerders komen versterken. Zoals beloofd, hebben we een uitgebreid interview met haar gehad.

Met wie hebben we te maken?anneke

Ik ben Anneke Zonjee dus, en ongeveer 30 jaar geleden geboren in Uitgeest. Maar ik woon inmiddels al weer een aantal jaren in Amsterdam. Ik heb als kind de band met water met de paplepel naar binnen gekregen. Want wat wil je met twee zeilende ouders! Toch bleek zeilen niet mijn grootste hobby. Het werd hockey, en fanatiek ook. Maar ook dat is inmiddels afgezwakt en nu is een van mijn grote passies het rondtoeren op mijn roze motor, een Kawasaki ZZR.

Hoe ben je gegroeid naar deze baan?
Na mijn VWO-opleiding ben ik eerst naar Groningen gegaan om te studeren: Beleid, bestuur en internationale organisaties. Mijn keuze voor de propedeuse was aanvankelijk rechten, maar werd geschiedenis. Na twee jaar kwam ik tot de conclusie dat ik toch een andere weg moest inslaan. Goed, ik ben werk gaan zoeken en dat vond ik bij Randstad. Mijn eerste job daar was debiteurenbeheer. Plat gezegd: Geld binnenhalen bij de klanten! Maar al gauw wilde ik meer. Het leek mij veel interessanter om met die klanten in gesprek te komen en dat lukte als uitzendkracht bij de afdeling Klantenservice op het hoofdkantoor van Randstad. Om precies te zijn bij P/flex, het payroll bedrijf van Randstad. Dat bedrijf maakte een enorme groei door, en ik groeide daarin mee. Toen ik begon was ik medewerker nummer 25 en toen ik wegging werkten er rond 150 mensen. Uiteindelijk ben ik daar accountmanager geworden en ik kreeg verschillende klanten onder mijn hoede.

Maar hoe zat het met een opleiding daarvoor?
Twee jaar geleden begon mijn groeispurt pas echt. Ik ben binnen Randstad weer wat anders gaan doen. Ik heb daar een nieuwe tak opgezet die zich vooral richtte op hospitality, op de horeca dus. Dat was weer heel wat anders. Beginnen zonder klanten, maar onderzoeken waar de mogelijkheden liggen. Puur marketing dus. Ik heb dus best veel verschillende dingen gedaan en daarbij ook geleerd om zaken vanuit het niets op te bouwen. Na 8 jaar Randstad vond ik het echter tijd voor een nieuwe werkgever.

En nu zit je hier!
Op aandringen van mijn afdelingshoofd ben ik 5 jaar geleden weer begonnen met een studie: Bedrijfskunde. En, omdat ik accountmanager wilde worden, met Sales en Accountmanagement als keuzevak. Na twee maanden kreeg ik toen die baan als accountmanager. Studie en werk combineren bleek toch lastiger dan ik had verwacht, maar het is mij toch gelukt. Ik ben een paar jaar geleden afgestudeerd.

Waterproef ligt goed op schema

De financiële rapportage tot en met ons tweede tertaal (januari t/m augustus) - Berap 2, 2011 - is in oktober aan ons bestuur voorgelegd en voor kennisgeving aangenomen. Uit de rapportage blijkt dat de uitvoering van ons jaarplan goed op schema ligt. Enkele punten uit deze Berap:

Reorganisatie afgerond

In de verslagperiode is onze reorganisatie afgerond. Door de nieuwe organisatiestructuur is Waterproef beter toegesneden op de eisen en wensen voor de komende jaren. De plaatsing van de medewerkers is goed verlopen, er zijn geen bedenkingen, bezwaren of beroepen geweest. triple quad

Financieel gaat het goed

In financieel opzicht is deze periode goed verlopen. Door de implementatie en accreditatie van nieuwe analysemethoden is meer werk in eigen beheer uitgevoerd en minder uitbesteed. Als gevolg van (lopende) acties op het gebied van de inkoop is een forse besparing gerealiseerd op productiegoederen en diensten. Door een kritische scan op de prijsafspraken en noodzakelijkheid van de inkoop hiervan, alsmede door een beter magazijnbeheer met kleinere voorraden zijn de kosten gedaald.

Daling omzet voorlopig zonder grote gevolgen

De gerealiseerde omzet over de eerste acht maanden (59%) is iets hoger dan het gemiddelde seizoenspatroon (50%). De voor 2011 begrote extra omzet Biologie ter grootte van ca. € 400.000 wordt niet gerealiseerd. Omdat dit analysepakket grotendeels door derden zou worden uitgevoerd, worden de kosten 'overige diensten en bijdrage derden’ niet uitgegeven. Daardoor heeft dit vrijwel geen financiële gevolgen. Hoewel naar verwachting in de laatste vier maanden geen 50% van de jaaromzet gerealiseerd zal worden, vanwege op handen zijnde besparingen bij Waternet, kunnen we de prognose voor totaal 2011 toch naar boven bijstellen.

Nieuwe en innovatieve analysemethoden in gebruik genomen

De analyse van vluchtige koolwaterstoffen m.b.v. Purge and Trap GC-MS in watermonsters is gevalideerd en geaccrediteerd. Deze analyse kan ook direct voor grondwatermonsters (onderzoek peilbuizen) onder AS 3000 protocol worden gebruikt. Bij de analyse van waterbodemonderzoek moest pentachloorfenol als enige component telkens worden uitbesteed. Nu de accreditatie (incl. AS3000) gereed is, kan Waterproef het waterbodemonderzoek geheel in eigen beheer uitvoeren.

Om de analyse van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), organochloorbestrijdings-middelen (OCB) en polychloorbiphenylen (PCB) efficiënter uit te kunnen voeren, zijn 2 triple Quad GC-MS systemen aangeschaft. Hierdoor kunnen we deze analyses in één opwerking en in één meting bepalen. De methode voor grond- en waterbodemmonsters is inmiddels geheel gevalideerd en geaccrediteerd. Waterproef is - als een van de eerste laboratoria in Nederland - in staat om deze nieuwe techniek uit te voeren, daarbij geheel conform de normen te werken en bovendien de vereiste rapportagegrenzen voor waterbodemmonsters te realiseren. De komende periode zal de analyse ook worden geoptimaliseerd en gevalideerd op watermonsters.

Helaas ook minder goede berichten

Twee van onze medewerkers zijn langdurig ziek. Een van de analisten wordt behandeld voor een tumor. De vooruitzichten zijn onbekend. Daarnaast is begin juli één van de afdelingshoofden getroffen door een herseninfarct. Door deze ziektegevallen waren snelle en adequate (tijdelijke) acties nodig om de continuïteit van Waterproef te waarborgen. Hoewel dat goed is gelukt, zien we toch graag onze zieken snel bij ons terug op de werkvloer.

 

In de volgende nieuwsbrief...

 • Nieuwjaars toespraak
 • Kunst in de natuur

Kunst in de natuur

Voor onze vaste rubriek ‘Kunst in de natuur’ hebben wij ons dit keer laten inspireren door het thema van onze fotowedstrijd: Door water dus! Diep onder de grond, in een grot ergens in Toscane, vallen gestaag druppels kalkrijk water naar beneden, op weg om na duizenden jaren een prachtige stalagmiet te vormen. Een tijdopname - met een zaklamp als tegenlicht - levert dit spetterende beeld op.kunstindenatuur

Iets bijzonders gezien?

Ziet u langs of in het water bijzondere planten of dieren? Laat het ons weten! Stuur een of meer goede foto's, een beschrijving van de vondst en de vindplaats naar waterpost@waterproef.nl. Onze biologen zijn er blij mee. En wanneer het echt om iets speciaals gaat, laten zij het u per omgaande weten.

Onderzoek Passive Sampling

De klassieke manier van bemonsteren van (oppervlakte-)water voor chemisch onderzoek is een momentopname. Ook de resultaten van de analyses geven daardoor alleen maar een beeld van de toestand op het moment van bemonstering. Met Passive Sampling, een vrij nieuwe techniek, vindt de bemonstering over een langere periode plaats. Daardoor kan een beter beeld van de waterkwaliteit worden verkregen.

Van de wetenschap naar de praktijk

Er zijn op dit moment veel ontwikkelingen om Passive Sampling uit de wetenschappelijke sfeer te halen en meer toepassingsgericht te maken. Als innovatief bedrijf wil Waterproef ervaring opdoen met deze nieuwe techniek. In september 2010 heeft Waterproef als één van de eerste waterkwaliteitsbeheerders praktijkmetingen uitgevoerd met gebruikmaking van Passive Sampling. Het project is uitgevoerd door Ron van der Oost (Waternet/Waterproef), Rob Visee en Mai Thao Nguyen (beiden Waterproef). passive sampler

Ervaring opdoen cruciaal

Waterproef wil ervaring opdoen met PS methoden bij de monitoring van de waterkwaliteit. Een belangrijk doel daarbij is het implementeren en valideren van passieve bemonsteringstechnieken om de waterkwaliteit beter te monitoren. De implementatie is gecombineerd met gericht onderzoek naar de waterkwaliteit op 10 locaties in het beheersgebied van Waternet. Over de resultaten van dit eerste onderzoek is bij Waterproef het uitgebreide rapport Passive Sampling 2010 verschenen. Dit rapport is op aanvraag beschikbaar

Project wordt vervolgd

Het onderzoek naar de mogelijkheden om Passive Sampling te implementeren loopt nog steeds. Nieuwe vragen wachten op antwoord. Ook volgend jaar is er ruimte voor dit project gereserveerd. De focus ligt op de verbetering van het extractierendement van (a)-polaire organische stoffen en op verdere uitbreiding naar zware metalen en nutriënten. Wordt vervolgd dus!

 

 

 

 

Nieuw: onze Producten en Diensten Catalogus

Onze jaarlijks verschijnende lijst van Analysemethoden en Tarieven verdwijnt. Daarvoor in de plaats komt Waterproef met een Producten en Diensten Catalogus. De Producten en Diensten Catalogus 2012, wordt in december gedrukt en gaat dan direct door naar onze vaste opdrachtgevers.

De belangrijkste wijzigingen:

 • In de Producten en Diensten Catalogus staan alleen onze bruto tarieven.
 • Enkele bruto tarieven zijn aangepast aan markttarieven. Dit houdt in dat enkele parameters duurder worden en enkele juist goedkoper. Maar, het totaal is bruto budget neutraal*. (De aanpassingen zijn gebaseerd op het benchmark onderzoek, dat in 2011 is uitgevoerd en door bureau Berenschot is gevalideerd. Zie Waterpost van juli 2011.)
 • Kortingen voor de moederorganisaties worden met ingang van 2012 alleen nog in de betreffende dienstverleningsovereenkomsten vermeld.
 • Waterproef gaat meer verrichtingen in eigen beheer uitvoeren. Dat betreft PAK, OCB en PCB met behulp van GC-MS in grond en waterbodem, pentachloorfenol in waterbodem en vluchtige (gehalogeneerde) koolwaterstoffen in grondwater.
 • De producten in de categorie Biologie zijn beter omschreven.
*De eerder aangekondigde verhoging van onze tarieven met ca. 3% wordt bereikt door de korting voor onze moederorganisaties dienovereenkomstig te verminderen.

De Producten en Diensten Catalogus 2012 kan vanaf 1 december worden aangevraagd bij onze klantenservice (klantenservice@waterproef.nl).

Roeiers uit kanaal gevist

Bron: De Gooi en Eemlander

HILVERSUM - Twee medewerksters van Waterproef hebben vier verkleumde roeiers onder hun hoede genomen. De vier waren in het water beland.

Ze zaten in twee boten en botsten in het Hilversums Kanaal. Een skiff sloeg om en nam de andere boot mee. Een van de drenkelingen klom op de wal en probeerde tevergeefs hulp in te roepen van verkeer op de N201. Zij werd net als de andere drie drenkelingen aan boord genomen door twee medewerksters die iets verderop in het kanaal aan het werk waren. De vier onfortuinlijke roeiers kregen wat kleding aangereikt en werden naar het clubhuis van Cornelis Tromp gevaren, waar zij onder de douche werden gezet om weer warm te worden.anneke en peter

De zwemwaterkwaliteit in 2011

Het zwemseizoen 2011 is over het algemeen vrij rustig verlopen. Dat neemt niet weg dat er wel enkele opmerkelijke gebeurtenissen te melden zijn, zoals de dood van enkele dieren als gevolg van blauwalgen en een paar gevallen van zwemmersjeuk.

Mooi voorjaar - slechte zomer

Het voorjaar van 2011 was buitengewoon mooi en warm. Dat had als gevolg dat nog voor de start van het zwemseizoen er al volop werd gezwommen. Omdat het water door de frisse nachten niet echt opwarmde, leverde dit geen problemen op. Het warme voorjaar werd gevolgd door een slechte zomer, die sterk in ons geheugen is gegrift. Van plezierig in buitenwater recreëren was toen geen sprake meer.temperatuur

Het zwemwateronderzoek

De zwemwaterkwaliteit was over het algemeen vergelijkbaar met de voorgaande jaren. Er waren over het hele zwemseizoen genomen vooral overschrijdingen op de ‘bekende’ plekken. Dat betekende o.a. waarschuwingen voor blauwalgen in locaties aan Ouderkerkerplas, Sloterplas, Jagersplas en verschillende plaatsen in het Twiske. Verder waren er waarschuwingen voor bacteriologische overschrijdingen bij de zwemlocaties Jagersplas in Zaandam en ’t Skarpet in Oude Niedorp.

Opmerkelijk was de terugkeer van bacteriologische overschrijdingen in Park van Luna (Heerhugowaard). Want na een aantal ‘probleemjaren’ was - na uitgebreid onderzoek en daaruit voortvloeiende maatregelen - deze locatie in 2010 eindelijk ‘schoon’. HHNK bereidt nu samen met de Provincie Noord-Holland en Waternet een onderzoek voor naar de effecten van vogels op bacteriën. Dit onderzoek zal landelijk worden uitgevoerd op ca. 30 zwemlocaties. Uiteraard werkt ook Waterproef mee aan dit onderzoek.

Zwemmersjeuk

Nieuw dit jaar was de aanwezigheid van zwemmersjeuk in één van de locaties in recreatiegebied Hoge Dijk. In opdracht van Waternet heeft Waterproef daar aanvullend onderzoek uitgevoerd. Daarbij is een groot aantal parasieten aangetroffen. Er is geprobeerd om ter plekke zoveel mogelijk poelslakken weg te vangen. Poelslakken zijn namelijk tussengastheer voor de boosdoeners. Alle slakjes afvangen is echter onmogelijk. Provincie Noord-Holland heeft daarom voor dit gebied een waarschuwing afgegeven, die het hele verdere zwemseizoen van kracht is gebleven.

Een dieptepunt

Helaas is er ook de dood van enkele honden in het Amstelmeer als gevolg van blauwalgen te melden. Nu is duidelijk dat ze niet op de zwemlocaties Lutjestrand maar bij de Haukes blauwalgen hebben binnengekregen. Het is, naar het zich laat aanzien, bij deze dieren gebleven, mede dankzij snel onderzoek, snelle berichtgeving in de media en plaatsing van waarschuwingsborden ter plekke.

Samengevat

De overschrijdingen en de incidenten gedurende het seizoen 2011 maken duidelijk, dat de kwaliteit van het zwem- en recreatiewater onze aandacht blijft vragen. Waterproef staat ook het komend jaar weer klaar om dit onderzoek uit te voeren.

Colofon

Waterproef redactieraad

Waterproef redactieraad

E-mail ons uw tips of suggesties voor plaatsing in een volgende nieuwsbrief, of neem contact op via telefoonnummer 0299-391700.

 • Ron van Leuken
 • Pearl Wijsman
 • Hans de Bie
 • Nel de Boer
 • Edwin Steur

Tweede ILOW innovatiesymposium

Het eerste ILOW innovatiesymposium (voorjaar 2011) was zo’n succes dat binnen het ILOW unaniem is besloten om in 2012 weer een innovatiesymposium te houden. Op verzoek van het ILOW bestuur zal Stichting Waterproef ook dit tweede symposium organiseren. Zodra de datum en de locatie vaststaan, wordt dit bekendgemaakt op de sites van ILOW en de ILOW leden. Dan kunnen belangstellenden alvast ruimte in hun agenda’s reserveren.

TI-Coast, Waterproef en opleidingen

Een van de programma’s van TI-Coast - het Analytical Sciences Talent Programme - richt zich op het scheppen van extra kansen voor talentvolle studenten. Hiervoor konden kandidaten zich aanmelden. Uiteindelijk zijn er 19 studenten geselecteerd. Eén van deze jonge talenten krijgt de komende 3 jaar een bijzondere stageplaats bij ons laboratoriumstagaire

Resmi Bholasingh

Resmi Bholasingh,tweedejaars studente HLO laboratoriumtechniek, is in oktober met haar eerste stagejaar bij Waterproef begonnen. Het is de bedoeling dat zij ervaring gaat opdoen in alle routinematige werkzaamheden; gewoon meedraait dus. Concreet betekent dit voor haar gedurende het studiejaar 2011-2012 een extra studiebelasting van 360 uur, verdeeld over 9 maanden. Daar komen ook nog eens een studieweek in de zomer en 9 zaterdagse studiedagen bij. In het tweede en derde stagejaar moet ze zelfstandig projecten gaan uitvoeren. (Meer over dit programma van TI-Coast vind je op: www.ti-coast.com/astp)

Inzendingstermijn fotowedstrijd verlengd

De animo voor onze fotowedstrijd valt ons een beetje tegen. Aan het onderwerp -‘Water’ – kan het toch niet liggen. Kijk maar eens naar de verschillende verschijningsvormen van water, of de relatie van mens, plant en dier met water. En wat te denken van de verschillende gebruiksmogelijkheden?

Om je wat meer tijd te geven om jouw mooiste foto te zoeken of te maken, hebben we besloten om de inzendtermijn met een maand te verlengen. Inzendingen moeten vóór 1 januari binnen zijn. Klik hier voor alle gegevens en voorwaarden.

 

 

 

Waterproef en de International Water Week

Van 29 oktober tot 4 november werd de International Water Week (IWW) voor de eerste keer in Nederland (Amsterdam) gehouden. De verschillende evenementen richtten zich op integrale oplossingen die de gehele watercyclus betreffen. De IWW was vooral gericht op het integreren van kennis en het stimuleren van non-profit organisaties, bedrijven, wetenschappers en overheidsinstellingen om praktische oplossingen aan te dragen

Water Operator Partnership

Woensdag 2 november stond in het teken van een conferentie over Water Operator Partnership (WOP). De conferentie was georganiseerd door Wereld Waternet, een zelfstandig onderdeel van Waternet, dat gericht is op internationale samenwerking. WOP gaat over internationale samenwerking op het gebied van drinkwater en sanitatie en heeft als motto ‘each one teach one’. Overdracht van kennis dus, vooral richting ontwikkelingslanden, waarbij oplossingen worden gezocht die nauw aansluiten bij de behoeften en de mogelijkheden van de locale bevolking. De lezingen trokken ruim 120 bezoekers, vooral uit Afrika.

Ook Waterproef was aanwezig

Namens Waterproef was Willie van den Berg aanwezig. Met een poster en flyers, aangevuld met een mondelinge toelichting, presenteerde hij tussen de programma onderdelen Waterproef als een modern laboratorium met ruimte voor innovatie. Een laboratorium dat - in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - ook zoekt naar mogelijkheden om het motto ‘each one teach one’ om te zetten in daden.

willie vd berg(l)

Concrete acties in het verschiet

Tussen de lezingen door en na afloop zijn diverse gesprekken gevoerd met medewerkers van Wereld Waternet en met diverse deelnemers. Het lijkt erop, dat Waterproef binnenkort haar expertise bij een project in Marokko kan inzetten. Als dat gaat lukken, dan worden maatschappelijk verantwoorde woorden ook omgezet in maatschappelijk verantwoorde daden.

Woelige tijden bij de waterschapslaboratoria

De laatste jaren is het aantal waterschapslaboratoria door fusies en samenwerkingsverbanden sterk teruggelopen. En het einde lijkt nog niet in zicht. Ook Waterproef is voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden (en vindt deze soms ook) om het evenwicht tussen prijs, kwaliteit, expertise, innovatie, service en advies voor de klanten zo optimaal mogelijk te houden, zonder de belangen van de medewerkers uit het oog te verliezen. Waterproef gaat daarbij niet over één nacht ijs.

Samenwerking laboratoria 1

Waterschap Groot Salland, Waterschap Hunze en Aa’s, Waterschap Regge en Dinkel, Wetterskip Fryslân en Stichting Waterproef hebben op 28 oktober een workshop gehouden als voorverkenning van een samenwerkingsverband tussen de 5 noordelijke waterschapslaboratoria: De workshop was vooral bedoeld om gezamenlijk en op hoofdlijnen zicht te krijgen op de mogelijkheden voor een gemeenschappelijk laboratorium. Deelnemers waren de leden van de projectgroep, bestaande uit de directeuren van de laboratoriumhoudende waterschappen en de directeur van Waterproef, aangevuld met een tweede deelnemer per waterschapslaboratorium. Waterproef werd vertegenwoordigd door directeur Ron van Leuken en afdelingshoofd Willie van den Berg.samenwerking

Aan het eind van de workshop kon worden vastgesteld dat er een gezamenlijk beeld is voor een waterschapslaboratorium met een breed takenpakket. Hoofdtaken van dat pakket zijn: fysisch, chemisch, bacteriologisch en hydrobiologisch onderzoek. Neventaken van de hoofdtaken zijn: planning, monsternemingsstrategie, monsterneming, analyse (onderzoek), rapportage, advies en toetsing.

Belangrijke uitgangspunten, die door alle deelnemers werden gedeeld, waren de kosten, kwaliteit, sociale en cultuuraspecten. In het traject is het belang gedeeld voor een open traject waarbij vertrouwen is tussen de partners. Het belang wordt gezien om een zorgvuldig maar ook voortvarend traject te doorlopen. De resultaten van de pas opgestarte benchmark worden als een belangrijk ingrediënt gezien voor de verdere verkenning.

De resultaten van de workshop worden vastgelegd in een verslag dat op 30 november aan de stuurgroep wordt voorgelegd. Aan de stuurgroep wordt voorgesteld met deze resultaten over te gaan tot een opdracht voor een business case.

Samenwerking laboratoria 2

De mogelijkheden tot samenwerking met andere laboratoria beperken zich voor Waterproef niet tot de noordelijke waterschapslaboratoria. Een tweede optie is samenwerking of mogelijk zelfs samengaan met Het (drink) Waterlaboratorium in Haarlem. Op 11 oktober jl. heeft een stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van Waternet, HHNK, het Waterlaboratorium, Stichting Waterproef, opdracht gegeven aan IPR-Normag Management Consultants om te onderzoeken welke reële mogelijkheden aanwezig zijn voor beide laboratoria om samen te werken of samen te gaan en wat daarvan de te verwachten voor- en nadelen zijn.

Voor Stichting Waterproef, het Waterlaboratorium, hun medewerkers en de betreffende moederorganisaties is het belangrijk dat zorgvuldig de voor- en nadelen van samengaan of samenwerken, evenals eventuele randvoorwaarden, in beeld worden gebracht. Uiteraard moet daarbij ook steeds worden meegewogen wat de consequenties zijn van het handhaven van de status quo. Onder die voorwaarde hebben ook de OR-en van Het Waterlaboratorium en Waterproef ingestemd met de onderzoeksopdracht aan IPR-Normag.

Verwacht wordt dat het onderzoek van IPR-Normag, inclusief de eindrapportage, ongeveer een half jaar zal duren.

 

Medewerkers van Waterproef in beeld

evelien
Maak kennis met... Evelien van der Horst
Naam Evelien van der Horst.
Geboren September 1977 te Amsterdam.
Woonplaats West-Graftdijk.
Gezin Ons gezinnetje bestaat uit mijn man Maikel, ikzelf natuurlijk en onze hond Jenta.
Hobby

Hardlopen, duiken en motorrijden.

In dienst

Per 1 januari 2005.

Functie Financieel medewerkster.
Afdeling Bedrijfsbureau.
Werkzaamheden Het verzorgen van de gehele financiële administratie van Waterproef, inclusief rapportages en ondersteuning bij het maken van de begroting.
Opleiding LEAO administratie, MBO administratie, MEAO administratie en MBA opleiding.
Leuk aan Waterproef Het leuke bij Waterproef vind ik de onderlinge sfeer tussen de collega’s op de werkvloer en dat er genoeg ruimte is om cursussen te volgen om je te ontwikkelen. Sinds kort verzorg ik de volledige financiële administratie en daarin vind ik een grote uitdaging om dingen te verbeteren en ook om mijzelf verder te ontwikkelen.